Skip to main content

A rational approach for reduction of motion sickness & improvement of passenger comfort & safety in sea transportation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Większy komfort na pokładzie

Celem projektu COMPASS było ulepszenie modeli prognozujących chorobę lokomocyjną oraz urealnienie standardów w celu poprawy komfortu pasażerów podczas podróży nowoczesnymi statkami.

Technologie przemysłowe

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat statki zostały znacznie unowocześnione, dzięki czemu podróże morskie stały się szybsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Mimo że wprowadzono wiele modernizacji i pojawiły się statki zdolne przetrzymać najtrudniejsze warunki pogodowe, standardy związane z chorobą lokomocyjną nie uwzględniają najnowszych wyników badań i pozostają na dotychczasowym poziomie. Dlatego w ramach projektu COMPASS skupiono się na innowacyjnym modelu prognozującym chorobę lokomocyjną i na opracowaniu bliższych nowej rzeczywistości standardów dotyczących komfortu pasażerów. Oczekuje się, że ten model i opracowane standardy poprawią nie tylko bezpieczeństwo pasażerów i załogi, lecz również niezawodność i sprawność manewrową nowych statków. Do niedawna większość badań laboratoryjnych i terenowych opierała się na technice umożliwiającej przewidywanie dyskomfortu powodowanego przez wieloosiowe drgania o częstotliwościach z przedziału 1–100 Hz. Posiadano niewiele informacji o dyskomforcie przy niższych częstotliwościach (poniżej 0,5 Hz), a przy tym dane dotyczące dyskomfortu powodowanego przez oscylacje przechyłowe i poprzeczne (lub pochyłowe i wzdłużne) dostępne były w ograniczonym zakresie. Mając na celu poszerzenie obecnej wiedzy o współzależności między ruchem o niskiej częstotliwości, dyskomfortem a zakłóceniem działań pasażerów i załogi, przeprowadzono kilka badań doświadczalnych. W badaniach tych skoncentrowano się na zależności choroby lokomocyjnej od częstotliwości oscylacji przechyłowych (0,025–0,4 Hz) i oscylacji poziomych (0,0315–0,2 Hz). Powtórna interpretacja tych danych dodatkowo umożliwiła badaczom oszacowanie korekt częstotliwości na potrzeby prognozowania wpływu ruchów poziomych i kołyszących. Ponieważ ruchy translacyjne i kołyszące są normalnym zjawiskiem w szybkich statkach, te wartościowe dane mogą również pomóc w przewidywaniu dyskomfortu na statkach nowej generacji. Informacje te mogą również przyczynić się do poprawy konstrukcji nowych statków i przyciągnąć nowych armatorów do europejskiego przemysłu stoczniowego. Dalsze informacje dostępne są w witrynie internetowej projektu pod adresem: http://www.compass.cetena.it/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania