Skip to main content

WonderWeb: Ontology Infrastructure for the Semantic Web

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie bardziej elastycznego języka sieci Web

Została stworzona semantyczna sieć Web, umożliwiając maszynom automatyczne przetwarzanie i dołączanie informacji dostępnych w Internecie.

Gospodarka cyfrowa

Projekt WONDERWEB doprowadził do powstania semantycznej sieci Web — nowej generacji sieci WWW. Ta rewolucja pozwala na tworzenie danych możliwych do przetwarzania przez maszyny, co z kolei umożliwi szeroki zakres inteligentnych usług. W tym procesie tworzenia ważną rolę odegrały ontologie, ponieważ definiują one współużytkowane i wspólne teorie domen. Wspomaga to efektywną komunikację zarówno ludzi, jak i maszyn. Umożliwia to z kolei dostęp na podstawie zawartości, współpracę i komunikację poprzez sieć Web z ulepszoną obsługą. W celu masowego wdrożenia ontologii zaprojektowano wymaganą infrastrukturę, na której oparto semantyczną sieć Web. Proces jej budowy obejmuje utworzenie standardowych języków ontologii, a także analogicznej ontologicznej technologii inżynieryjnej. Semantyczna sieć Web rozszerzyła możliwości języka XML w zakresie określania konkretnych systemów znaczników oraz elastyczną metodę reprezentacji danych RDF. Aby stało się to możliwe, stworzono język ontologii, który umożliwia formalne opisanie terminologii używanej w dokumentach sieci Web. Konieczne było zaprojektowanie języka wykraczającego poza podstawową semantykę schematu RDF, aby maszyny mogły wykonywać wartościowe zadania rozumowania. W odpowiedzi na te wymagania użyto języka Web Ontology Language (OWL) w celu publikowania i udostępniania ontologii. Zapewnia on obsługę zaawansowanego przeszukiwania sieci Web, agentów programowych i zarządzania wiedzą. Język OWL zapewnia możliwość jednoznacznej interpretacji znaczenia wyrażeń słownikowych oraz ich wzajemnych relacji. Ten proces jest nazywany ontologią. Język OWL bardziej nadaje się do obsługi znaczeń i semantyki niż języki XML, RDF czy RDF-S. Dlatego też przewyższa on te języki pod względem przedstawiania treści sieciowych interpretowanych przez maszyny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania