European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Integrated optimization of landslide alert systems

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena ryzyka osuwiska przy pomocy GIS

Inżynierowie z wiedeńskiego ośrodka konsultacji skonstruowali model wykorzystujący zalety Systemu Informacji Geograficznej, by ocenić ryzyko w regionach podatnych na powstawanie osuwisk.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Osuwiska spowodowały utratę życia ludzkiego oraz znaczne straty mienia w górskich regionach Europy. Program Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (EESD) finansuje badania zmierzające do poprawy zarządzania tymi oraz innymi naturalnymi klęskami. Finansowanie ze strony EESD umożliwiło inżynierom z wiedeńskiego ośrodka konsultacji (VCE) organizację zespołu oddanych naukowców z dziewięciu organizacji, by stworzyć konsorcjum projektu OASYS. Grupa ta zastosowała zbiorczą ekspertyzę oraz doświadczenia do zadania oceny zarządzania ryzykiem osuwisk. Ważną pomoc zapewniła tutaj technologia, gdyż do wyświetlenia i analizy danych z różnych źródeł wykorzystano System Informacji Geograficznej (GIS). Określenie ryzyka osuwiska opiera się na modelu statystycznym, w którym brano pod uwagę szereg różnych czynników. Pozwala to na zbadanie charakterystyki tych pochyłości, dla których nie są dostępne historyczne dane w zakresie osuwisk. VCE oraz partnerzy projektu OASYS ulepszyli dalej model przez włączenie szczegółów dotyczących mechanizmów wywołujących osuwiska. Ułatwiło to identyfikację parametrów, które uznane zostały za najlepsze przy przewidywaniu nowych osuwisk. W rezultacie tego, prototyp OASYS stanowi poważny krok do przodu w zarządzaniu ryzykiem osuwisk.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania