European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Measuring co2 from space exploiting planned missions 2001-2004

Article Category

Article available in the following languages:

Globalne pomiary dwutlenku węgla

Porównanie danych o dwutlenku węgla pochodzących z przyrządów na pokładzie satelitów z wynikami pomiarami pobranych z symulacji modelowej, przyczyniło się do założenia globalnego systemu monitorowania dwutlenku węgla.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Monitorowanie strumieni dwutlenku węgla (CO2) umożliwia lepsze spojrzenie na zmiany globalnego cyklu węglowego, związane z zasobami naturalnymi oraz emisjami generowanymi przez człowieka. Atmosferyczne stężenia CO2 były dotąd głównie monitorowane poprzez rozproszone naziemne systemy obserwacji, na przykład stacje oceaniczne. Niestety mamy jedynie około stu stacji, które zbierają dane w sposób regularny. Poza tym, tylko kilka z nich posiada dostateczną wysokość, by pokryć swoim zasięgiem pionowe profile CO2 ze zwiększoną dokładnością. Postępy w infrastrukturze satelitarnej pozwoliły na uzyskanie pomiarów stężeń CO2 dokonywanych z przestrzeni kosmicznej, uzupełniających obserwacje z naziemnych systemów monitorowania. Realizując krok do przodu, w projekcie COCO skoncentrowano się na wykorzystaniu misji do przestrzeni kosmicznej, by pobierać szczegółowe oszacowania całości kolumn CO2. Stosując nowe technologie, w trakcie prowadzenia prac badawczych zamierzano wykorzystać dane satelitarne do oceny istniejących obfitości pionowych kolumn CO2 w atmosferze. Przy pomocy odpowiednich modeli opisujących przemieszczenia atmosferyczne, oceny te mogą być ponadto wykorzystane do wyliczenia strumieni powierzchniowych. W ramach prac badawczych, przy uzyskiwaniu całości kolumn CO2 wykorzystano widmowe charakterystyki istniejących systemów umożliwiających pomiar atmosferycznego promieniowania podczerwonego. Do takich systemów zaliczamy atmosferyczną sondę na podczerwień (AIRS) oraz TIROS (satelitę obserwacji telewizyjnych w podczerwieni) z roboczą sondą pionową (TOVS). W Instutucie Biogeochemii im. Maxa Plancka przeprowadzono szczegółowe porównania pobranych całości kolumn CO2 z tymi, które zebrane zostały z pomiarów dokonywanych z samolotów oraz z modelami symulacji. Okazało się, że szablony stężenia CO2 w górnych warstwach troposfery, uzyskane z obydwu systemów, zgodne były w dużym stopniu z uzyskiwanymi z symulacji modelowych i lokalnych pomiarów z samolotów. Zwłaszcza dane pobrane z AIRS były w większym stopniu zgodne z danymi z pomiarów naziemnych, niż dane z TOVS. Dalsze informacje o projekcie podane są na stronie: http://www.bgc-jena.mpg.de/bgc-systems/projects/Coco/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania