Skip to main content

Crisp, distributed intelligence in critical infrastructure for sustainable power (CRISP)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentny zrzut obciążenia w przypadku rozproszonego wytwarzania energii

Ponieważ wytwarzanie energii staje się obecnie coraz bardziej rozproszone, inżynierowie z firmy ABB Automation Technologies AB ze Szwecji opracowali zalecenia dotyczące optymalizacji zrzutu obciążenia.

Energia

Zrzut obciążenia jest stosowany w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na moc elektryczną przekracza moc wytwarzaną, i ma na celu utrzymanie stabilności sieci. Pojawienie się technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) stworzyło możliwości stosowania inteligentnego zrzutu obciążenia (intelligent load shedding, ILS). Z kolei Komisja Europejska przydzieliła fundusze na badania mające na celu promowanie upowszechnienia technik ILS. Przyznano na przykład fundusze dla konsorcjum projektu CRISP w celu zbadania aplikacji technik ILS w sieciach energetycznych o wysokim udziale rozproszonego wytwarzania energii (distributed generation, DG). Spodziewany jest wzrost DG w Europie, ponieważ w krajach członkowskich rośnie produkcja energii ze źródeł odnawialnych (renewable energy sources, RES). Badania przeprowadzone przez firmę ABB Automation Technologies AB rozpoczęły się od szerokiego przeglądu technik wykonywania zrzutu obciążenia. Szczegółowo opisano takie zagrożenia, jak duże wahania mocy. Ponadto firma ABB dokonała analizy aspektów charakterystycznych dla sieci, w których stosowane jest DG. Wnioski z badań podkreślają potrzebę rozwijania nowych sposobów podejścia do zagadnienia ILS. W odpowiedzi zaproponowano trzy koncepcje: łagodne zmniejszenie obciążenia (smooth load relief, SLR), krytyczne działanie prewencyjne (critical preventing action, CPA), rozproszony zrzut obciążenia (distributed load shedding, DLS). Firma ABB i partnerzy działający w ramach projektu CRISP są przekonani, że te nowe techniki ILS pozwolą na zapewnienie koniecznego poziomu stabilności sieci energetycznych w Europie. Dalsze informacje są dostępne w dokumencie podsumowującym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania