Skip to main content

Sustainable management of scarce resources in the coastal zone

Article Category

Article available in the folowing languages:

Raport analizy przypadku dla Tunezji: Zarządzanie zasobami

Nieustanny rozwój na obszarach położonych wzdłuż brzegów Tunezji stanowi dodatkowe obciążenie dla okolicznych zasobów naturalnych. Ten podatny na zagrożenia obszar zyska na zastosowaniu metodologii planowania, która uwzględnia ochronę środowiska i właściwą gospodarkę zasobami wodnymi.

Zmiana klimatu i środowisko

Na podstawie charakterystyki klimatu śródziemnomorskiego wiadomo, że woda jest deficytowym zasobem, który w basenie Morza Śródziemnego występuje nierównomiernie w ciągu roku. Rozwój infrastruktury miejskiej i turystycznej w strefach przybrzeżnych Morza Śródziemnego wpływa na rosnące zapotrzebowanie na zasoby naturalne, powodując czasami nieodwracalną degradację środowiska naturalnego. Rozwój rolnictwa i przemysłu także wiąże się z nadmierną eksploatacją zasobów wodnych. Wynikiem tego wielokierunkowego rozwoju jest zaburzenie wrażliwego ekosystemu Tunezji. Woda i ziemia są kluczem do zrównoważonego rozwoju w tym regionie. Odzwierciedla to zależność szybko rozwijających się obszarów przybrzeżnych od obszarów zlewni stanowiących zasoby wodne. Finansowany przez WE projekt SMART miał na celu przebadanie narzędzi i metod wykorzystywanych do analizy długoterminowych strategii oraz do wspierania podejmowania strategicznych decyzji w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów przybrzeżnych. Szczególną uwagę zwrócono na zasoby wodne, wykorzystanie ziemi oraz równowagę zasobów między regionem przybrzeżnym a obszarami położonymi w głębi lądu. Najważniejszym wynikiem tych prac było upowszechnienie wśród interesariuszy wiedzy o istnieniu tej nowoczesnej, opartej na naukowych podstawach metodologii planowania. Jest to rezultat ich zaangażowania w różnych fazach projektu oraz uczestnictwa w lokalnych spotkaniach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania