Skip to main content

Assessing and improving sustainablilty of urban water resources and systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gospodarka wodna w miastach

Wraz z ewolucją miast coraz bardziej oczywista staje się potrzeba posiadania bardziej zrównoważonych systemów zasobów i infrastruktury związanych z wodą. Celem tego projektu jest zbadanie, w jaki sposób można udoskonalić istniejące systemy za pomocą narzędzi komputerowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Infrastruktura współczesnych miast nie nadąża za szybkością rozwoju potrzebną do zrównoważenia ich populacji w przyszłości. Istnieje oczywista potrzeba rozwiązania problemu zrównoważonego zarządzania miejską gospodarką wodną. Niniejsze badanie szuka rozwiązania tego problemu poprzez próbę identyfikacji zasadniczych problemów stojących dzisiaj przed zarządzaniem miejską gospodarką wodną oraz ocenę wpływu zanieczyszczenia na zasoby wód gruntowych. W ramach projektu przeprowadzono analizy przypadków dla miast Rastatt (Niemcy), Doncaster (Wielka Brytania), Lublana (Słowenia) i Mt Gambier (Australia). Wybrano je ze względu na odmienne podejście do zarządzania istniejącą miejską gospodarką wodną. Przedstawiono szczegółowy opis profilu ekonomicznego i demograficznego każdego z czterech miast będących przedmiotem badania. Tłem do porównań, które mają zostać przeprowadzone, są dane dotyczące różnych parametrów hydrogeologicznych i hydrologicznych. Wynika to zwłaszcza z faktu, że wykazują one znacząco różne podejście do zarządzania gospodarką wodną w poszczególnych miastach. Analizy przedstawiają przegląd infrastruktury wodnej każdego z miast oraz dane dotyczące jakości wód gruntowych. Analizy te uzupełniają projekt AISUWRS, w ramach którego opracowano szereg modeli umożliwiających przewidywanie wpływu infrastruktury miejskiej na zanieczyszczenie wód gruntowych. Obecnie dostępnych jest łącznie sześć modeli, w tym model wycieków z rurociągów oraz model przepływu nienasyconego, służące do przewidywania transportu wody do formacji wodonośnej. Model transportu nienasyconego opisuje transport zanieczyszczeń do formacji wodonośnej, a model DSS porównuje koszt remontu infrastruktury z kosztem zanieczyszczenia formacji wodonośnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania