Skip to main content

Towards controlling antimicrobial use and resistance in low-income countries-an intervention study in latinamerica

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oznaczanie bakterii E.coli w warunkach terenowych

Naukowcy identyfikują bakterie Escherichia coli przez badanie struktury kolonii hodowanych na agarze McConkeya. Ta metoda jednakże nie jest wystarczająco czuła, zwłaszcza jeśli stosowana jest przez słabo przeszkolonych pracowników laboratoryjnych.

Zdrowie

Około 10% pałeczek E. coli jest laktozo-ujemnych, zatem nie są zliczane w przypadku użycia metody identyfikacji wyłącznie kolonii laktozo-dodatnich. W celu rozwiązania tego problemu uczestnicy projektu ANTRES opracowali prostą i niedrogą procedurę identyfikacji pałeczek E. coli w warunkach terenowych. W teście wykrywano enzym beta-D-glukuronidazę przy użyciu substratu w postaci 4-metyloumbeliferylo-beta-D-glukuronianu (ang. MUG, 4-methylumbelliferyl-beta-D glucuronide), dzięki czemu wytwarzany jest związek o nazwie 4-metyloumbeliferon. Wynik dodatni był sygnalizowany przez silną fluorescencję w kolorze błękitnym widoczną w promieniach UV. Detekcja tego enzymu jest istotna, ponieważ jest on wytwarzany przez prawie wszystkie szczepy E. coli. Ponadto inne bakterie produkujące ten enzym nie rozwijają się w hodowlach z użyciem podłoża stosowanego w przypadku bakterii E. coli. Test opracowany w ramach projektu ANTRES był znacznie tańszy niż poprzednie testy, w których stosowano podłoże hodowli z dodatkiem kompleksu MUG. Zastosowanie mikropłytek pozwoliło na szybkie i proste oznaczenie dużej liczby szczepów. Technika ta okazała się przydatna do wykorzystania w warunkach terenowych. Jedną z głównych zalet nowej metody jest znaczne zmniejszenie liczby fałszywie dodatnich wyników testów. Test umożliwił dokładną identyfikację bakterii E. coli wśród kolonii zdolnych do fermentacji laktozy. W trakcie badań terenowych w Boliwii i Peru test z użyciem kompleksu MUG przeprowadzono dla kilku kolonii bakterii fekalnych oraz kolonii bakterii atypowych. W rezultacie uzyskano znaczącą poprawę umiejętności miejscowego personelu laboratoryjnego w zakresie klasyfikacji wyizolowanych szczepów hodowanych na agarze McConkeya.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania