Skip to main content

Algal introductions to european shores

Article Category

Article available in the folowing languages:

Analiza wód balastowych pod kątem obcych glonów morskich

Zbadano wody balastowe statków pod kątem występowania obcych gatunków glonów morskich oraz opracowano protokół kontroli w celu ochrony europejskich wód przybrzeżnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Działalność taka, jak akwakultura, transport morski i wodniactwo rekreacyjne, spowodowała rozniesienie obcych gatunków morskich po całym świecie. Przypadkowe wprowadzenie obcych gatunków do ekosystemów europejskich może mieć poważne skutki. Obejmują one szkodliwy wpływ na naturalną florę i faunę regionu, jak również na działalność gospodarczą. W następnym dziesięcioleciu przewidywane jest pogorszenie sytuacji. UE dostrzegła problem i podjęła działania mające na celu poradzenie sobie z powstałym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych. W ramach projektu ALIENS przyjęto multidyscyplinarne podejście do zwalczania inwazyjnych dla europejskiego wybrzeża gatunków glonów morskich i przygotowano informacje dla twórców polityki oraz organów zarządzających środowiskiem. Wyniki zostały wykorzystane do przygotowania protokołu kontrolnego umożliwiającego określenie, które gatunki nie stanowią zagrożenia, które są potencjalnie niebezpieczne, a które całkowicie inwazyjne. Protokół został wykorzystany w czasie wdrażania zasad dotyczących importu produktów akwakultury i opracowywania regulacji dotyczących transportu morskiego. Wyniki wykazały, że glony morskie mogą być transportowane w zbiornikach balastowych statków. Ponieważ w zbiornikach nie znaleziono żadnych liści, zakłada się, że kolonizacja wybrzeża europejskiego przez obce gatunki glonów morskich odbywa się za pomocą form mikroskopowych. W 90 litrach analizowanych wód balastowych wykryto 15 jednostek taksonomicznych glonów morskich. Jest to dużo, ponieważ należy uwzględnić, że statek może transportować tysiące ton wód balastowych. Prawie wszystkie zidentyfikowane gatunki pochodziły z rodzaju Ulva, który występuje na całym świecie w środowiskach morskich i przy ujściach rzek. Obce gatunki wykryto w próbkach wody balastowej pochodzących z Port Saidu — portu przy wejściu do Kanału Sueskiego. Ten szczególny obszar jest znany jako gorący punkt wprowadzania gatunków obcego pochodzenia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania