European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ zwiększonego poziomu CO2 na aparaty szparkowe topoli

Aparaty szparkowe mogą stanowić źródło cennych informacji, działając jako bioindykatory zmian środowiska. Badania aparatów szparkowych przeprowadzono na plantacjach drzew w celu lepszego zrozumienia wpływu zwiększonych poziomów dwutlenku węgla (CO2) na takie ekosystemy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Plantacje drzew mają duży potencjał w zakresie obniżania poziomów CO2 i pomagają zredukować emisję węgla w Europie. Aby wspierać zaangażowanie Europy w realizację postanowień protokołu z Kyoto, wykonano badania multidyscyplinarne dotyczące roli plantacji topoli w przechwytywaniu CO2. Prace wykonane w ramach projektu EUROFACE obejmowały obliczenie poboru atmosferycznego dwutlenku węgla przy jego podwyższonym poziomie w obecnych i przyszłych warunkach klimatycznych. Wyniki badań dostarczyły twórcom polityki danych dotyczących długotrwałego wystawienia drzew na podwyższone stężenie CO2 i jego wpływu na wiązanie węgla w drzewach. W ramach projektu ważne było badanie aparatów szparkowych. Wynika to z faktu, że te malutkie otwory na spodniej stronie liścia regulują wymianę gazów i pary wodnej z atmosferą. W przeszłości wykonano badania mające na celu pomiar reakcji aparatów szparkowych na zwiększone poziomy dwutlenku węgla. Jednak projekt EUROFACE był pierwszym, w ramach którego przeprowadzono długoterminowe badania, trwające kilka lat, a dotyczące wpływu podwyższonych poziomów CO2 na aparaty szparkowe. Zrozumienie reakcji aparatów szparkowych było ważne, ponieważ może ona wpływać na poziom fotosyntezy, transpirację i skuteczne wykorzystanie wody w liściach. Badania wykazały, że w przypadku młodszych drzew nastąpiło zmniejszenie szparek, podczas gdy w przypadku starszych drzew, wystawionych na podwyższony poziom CO2 przez dłuższy czas, nie zaobserwowano znaczącego zmniejszenia. Chociaż mechanizm kontrolujący reakcję aparatu szparkowego na CO2 nie został całkowicie wyjaśniony, jasne jest, że ten typ reakcji nie jest powodowany przez wewnętrzne tkanki liścia. Wydaje się, że jest on kontrolowany przez komórki szparkowe, które otaczają szparkę, regulując jej otwieranie, lub przez kutykulę, która jest woskowym pokryciem liści.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania