Skip to main content

Production of cla-enriched dairy products by natural means

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ kwasu wakcenowego na zawartość sprzężonego kwasu linolowego w osoczu

Sprzężony kwas linolowy (ang. CLA, conjugated linoleic acid) jest naturalnie występującym składnikiem tłuszczu w mleku i wykazuje liczne walory zdrowotne. Projekt BIOCLA stanowi część inicjatywy zmierzającej do opracowania żywności dla konsumentów bogatej w kwas CLA.

Zdrowie

Wyniki wielu opublikowanych badań wskazują na potencjalną szkodliwość izomerów trans kwasów tłuszczowych (ang. TFA, trans fatty acid) zawartych w produktach mlecznych, wyjątkowo wysoką w przypadku nasyconych kwasów tłuszczowych (ang, SFA, saturated fatty acid). Dzieje się tak, ponieważ podwyższają one stężenie „złego” cholesterolu — lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, low density lipoprotein), a duże stężenie tego związku może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto mogą one obniżać stężenie „dobrego” cholesterolu — lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL, high density lipoprotein), który może zapobiegać chorobom serca. W badaniach wskazano także na mechanizm możliwego wpływu izomerów trans tłuszczów i tłuszczów nasyconych na wysokie stężenie cholesterolu we krwi. Izomery TFA mogą tworzyć się podczas przemysłowych procesów uwodornienia olejów, a także można je spotkać w tłuszczach zwierzęcych jako produkt szeregu reakcji enzymatycznych zachodzących w żwaczu. Pomiędzy izomerami TFA w obu tych rodzajach tłuszczów istnieją jednak podstawowe różnice. Głównym produktem reakcji enzymatycznych w biouwodorowaniu jest kwas wakcenowy, który następnie przekształcany jest do kwasu żwaczowego. W ramach projektu BIOCLA oceniano wpływ kwasu wakcenowego zawartego w serach wzbogaconych kwasem CLA na stężenie kwasu CLA w osoczu ludzkim. Wykazano, że kwas wakcenowy w znacznym stopniu wpływa na stężenie kwasu CLA w osoczu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania