Skip to main content

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ zmian klimatycznych na rozdział węgla

Przeprowadzono badania nad wpływem zmian klimatycznych na uprawy rolno-leśne. Obejmowały one oddziaływanie podwyższonych poziomów dwutlenku węgla (CO2) na jakość drewna i alokację węgla do długo- i krótkotrwałych zasobów w drzewach.

Zmiana klimatu i środowisko

Oczekuje się, że w przyszłości poziomy CO2 w atmosferze będą wzrastać. Najnowocześniejszy sprzęt używany w projekcie EUROFACE umożliwia przeprowadzanie doświadczeń badających wpływ podwyższonych stężeń CO2 na uprawy rolno-leśne. Wyniki uzyskane dla topoli czarnej (Populus nigra) umożliwiły badaczom przewidywanie negatywnego wpływu zwiększonych poziomów CO2 na jakość drewna. Sprawdzenie tego jest potrzebne, ponieważ drewno jest materiałem o dużym znaczeniu ekonomicznym. Głównym skutkiem podwyższenia stężenia CO2 był wzrost biomasy. Jednak nie odnotowano jego znaczącego wpływu na rozdział węgla między zasoby związane i niezwiązane. Oznacza to możliwość zachowywania stałych stężeń węgla przez Populus nigra w zmieniających się warunkach środowiskowych. W topolach Populus nigra zmierzono też zawartość związków wtórnych opartych na węglu, stężenie azotu całkowitego (N) i azotu związanego z ligniną. Celem było określenie reakcji metabolitów wtórnych i wewnętrznych zasobów azotu na podwyższone stężenie CO2 i nawożenie azotem. Wyniki pokazały, że ani podwyższone stężenie CO2, ani zwiększona podaż azotu nie zmieniły rozdziału azotu między ligniną i innymi zawierającymi go związkami. Wykazano korelację dodatnią między biosyntezą białek i związków wtórnych. Oznacza to powiązanie wzrostu z biochemicznymi mechanizmami obronnymi uprawianej Populus nigra.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania