CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Structural and functional genomics tools for cattle research

Article Category

Article available in the following languages:

Mapowanie potencjału hodowli bydła

W kontekście narzędzi genetycznych mapa genomu może stanowić solidną podstawę do dalszych badań i hodowli. W związku z tym badacze europejscy sporządzili dwie mapy RH (radiation hybrid) bydła za pomocą niezależnych metod.

Zdrowie icon Zdrowie

Ogólnym celem europejskiego projektu BOVGEN było utworzenie mapy genomu bydła, którą można by następnie porównać lub połączyć z poprzednimi mapami bydła. Do osiągnięcia tego celu użyto kombinacji starterów łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, polymerase chain reaction) i sekwencji znaczników ulegających ekspresji (EST, expressed sequence tags) pochodzących z wcześniejszego projektu finansowanego przez WE i z innych współpracujących laboratoriów. Zastosowano technikę mapowania radiacyjnego, w której odległości między sekwencjami są proporcjonalne do przerw wywołanych przez promieniowanie, które z kolei są związane z rzeczywistymi odległościami. Zaletą tej metody jest to, że markery nie muszą być polimorficzne, jak w przypadku konwencjonalnych map. W genomie bydła występuje 29 par autosomów i zwykłe chromosomy płci X oraz Y i dla pełnego zestawu utworzono mapy RH. Powstały dwie niezależne mapy. Najpierw, przy użyciu znaczników EST, obliczono całkowitą długość całego genomu wraz z odległościami markerów i porównano z mapą sprzężeń MARC 2004. W celu utworzenia drugiej mapy z wykorzystaniem znaczników EST markery mikrosatelitarne i markery polimorfizmu długości amplifikowanego fragmentu przeanalizowano za pomocą systemu Illumina „Bead Station” i uzyskano ponad 5000 markerów. Markery zostały zmapowane za pomocą analizy sprzężeń dwupunktowych na ustalonych już zestawach wektorów RH. Uzyskane mapy można zastosować do dalszych porównań i ulepszenia map utworzonych za pomocą innych technik genetycznych. W kontekście hodowli bydła może to oznaczać lepsze zrozumienie genetyki odpowiadającej za cechy o znaczeniu komercyjnym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania