Skip to main content

Pollution and the young combined analyses of cross-sectional studies of respiratory health of children and air pollution

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na dzieci

W celu ulepszenia procedury oceny długoterminowego wpływu zanieczyszczenia powietrza na dzieci oraz lepszego zrozumienia tego wpływ opracowano raport łączący analizy przekrojowych badań na ten temat.

Zmiana klimatu i środowisko

Określenie wpływu zanieczyszczeń powietrza na młodzież wymaga przeprowadzenia wielu badań. W ramach projektu PATY postarano się jednak posunąć prace w tej dziedzinie do przodu, łącząc dane i ekspertyzy pochodzące z 12 badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza i stanem zdrowia dzieci. Połączone badania objęły ponad 67 tys. dzieci w 140 obszarach. Kluczowe znaczenie mają choroby układu oddechowego, dlatego zbadano relację między cząstkami stałymi a ich związkiem z NO2 (dwutlenkiem azotu) i SO2 (dwutlenkiem siarki) z punktu widzenia objawów ze strony układu oddechowego oraz funkcji płuc. W celu uzasadnienia potencjalnych sprzeczności uwzględniono ponadto inne dane z poszczególnych badań, takie jak czynniki społeczno-ekonomiczne, palenie czy wskaźniki jakości powietrza w pomieszczeniach. Wybrane badania były bardzo zgodne w zakresie wyników, miar zanieczyszczenia oraz innych czynników. Dane dotyczące zanieczyszczenia dokładnie przeanalizowano w celu zapewnienia porównywalności pomiarów w różnych rejonach. Uwzględniono także znaczenie czynników działających wewnątrz pomieszczeń, takich jak palenie tytoniu przez rodziców czy palenie tytoniu przez matkę w okresie ciąży. Odkryto, że do szkodliwych efektów palenia tytoniu przez rodziców można zaliczyć astmę, świszczący oddech, kaszel oraz zapalenie oskrzeli. Negatywny wpływ na stan zdrowia wykazała ponadto domowa pleśń.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania