Skip to main content

Development of a procedural framework for action plans to reconcile conflicts between the conservation of large vertebrates and the use of biological resources: fisheries and fish-eating vertebrates as a model case

Article Category

Article available in the folowing languages:

Życie w harmonii - pogodzenie handlu z ochroną środowiska

W ramach projektu FRAP opracowano paneuropejski plan ramowy pogodzenia planów działań dotyczących ochrony dzikich gatunków i wykorzystywania zasobów przez ludzi. Badania zaowocowały wydaniem książki o tej samej tematyce skierowanej do osób na stanowiskach zarządzających i decydentów.

Zmiana klimatu i środowisko

W Stanach Zjednoczonych istnieje organ zajmujący się rybami i dziką przyrodą, działający jak jednostka administracji rządowej i rozwiązujący konflikty interesów na obszarze całego kraju. W Europie po raz pierwszy podjęto poważną próbę zaproponowania ogólnego planu działania, który możnaby wykorzystać do rozwiązywania uprzednio ignorowanych konfliktów między człowiekiem a dziką przyrodą. Konflikty pojawiają się w wyniku współzawodnictwa o pozyskanie rzadkich zasobów i braku spójnej strategii, którą można by zastosować w celu złagodzenia rozbieżności interesów. W projekcie FRAP uczestniczył interdyscyplinarny zespół badawczy. Naukowcy przeprowadzili badania poprzez ocenę konfliktu interesów między łowiskami w wielu studiach przypadków. W Danii i we Włoszech zbadano sytuację kormoranów, w Europie Środkowej i Portugalii - wydr, a w Finlandii i Szwecji - fok szarych. Konflikty powstają pomiędzy różnymi zainteresowanymi podmiotami. Z jednej strony osoby zajmujące się ochroną środowiska pragną ochrony gatunków poprzez zredukowanie rywalizacji o źródła ich pożywienia i podkreślają, iż w przeciwnym razie wiele z tych gatunków wyginie. Z drugiej strony rybołówstwo próbuje wspierać słabnącą już branżę, tak aby utrzymać bieżące zdolności produkcyjne. W książce opublikowanej jako wynik badań przedstawiono w skrócie kluczowe właściwości ekologiczne gatunków, z powodu których rodzą się typowe konflikty, a także strategie ich łagodzenia, w tym podejścia uwzględniające modelowanie. Zawiera ona konkretne, szczegółowo przedstawione wytyczne dla zainteresowanych podmiotów oparte na strategiach partycypacyjnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania