Skip to main content
European Commission logo print header

Computer aided rehabilitation of respiratory disabilities

Article Category

Article available in the following languages:

Łatwe oddychanie dzięki nowej terapii

Przewlekłe ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe jest główną przyczyną niepełnosprawności, gdyż uniemożliwia pacjentowi ruch fizyczny i wykonywanie zwykłych czynności. Zespół naukowców opracował nieinwazyjną metodę wykrywania ograniczeń przepływu wydechowego.

Zdrowie icon Zdrowie

Przyczynami przewlekłego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe (CAL, chronic airflow limitation) mogą być astma i obturacyjna choroba płuc. Jak nazwa wskazuje, przewlekłe ograniczenie przepływu powietrza wynika ze zwężenia dróg oddechowych, co ogólnie obniża jakość życia pacjenta. Ogólnym celem partnerów biorących udział w finansowanym przez UE projekcie CARED było lepsze rozpoznanie różnorodnych potrzeb pacjentów i opracowanie programów rehabilitacyjnych, a także ocena i opracowanie farmakologicznych, chirurgicznych i rehabilitacyjnych środków terapeutycznych. Ograniczenie przepływu wydechowego obniża wydolność wydechową i może prowadzić do dynamicznej hiperinflacji, a w konsekwencji do zadyszki, zwłaszcza podczas ćwiczeń fizycznych. W związku z tym badacze szukali prostej, nieinwazyjnej metody wykrywania i pomiaru EFL (expiratory airflow limitation - ograniczenie przepływu wydechowego) bez wpływu na naturalne oddychanie. Badacze z Politechniki Mediolańskiej ocenili metodę pomiaru zakresu ograniczenia przepływu oddechowego związaną z użyciem techniki oscylacji wymuszonych (ang. FOT, forced oscillation technique). W metodzie tej na spontaniczny lub, jak w tym wypadku, wspomagany przepływ oddechowy nakładane są oscylacje akustyczne o bardzo małej częstotliwości (5 Hz). W wyniku interakcji oscylacji wymuszonych z układem oddechowym zmienia się zależność ciśnienia i przepływu oddechowego. Wartość stosunku ciśnienia do przepływu można zastosować do zmierzenia wartości bezwzględnej impedancji oddechowej wejścia w czasie rzeczywistym. Mierzoną zmienną była delta (rs) - różnica pomiędzy średnią wdechową i wydechową reaktancją oddechową - umożliwiająca wykrycie ograniczenia przepływu wydechowego. U pacjentów zastosowano przeznosowe ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (ang. CPAP, continuous positive airway pressure) w różnym zakresie ciśnienia. Następnie mierzono ciśnienie śródprzełykowe, aby ocenić, czy występuje lub nie występuje ograniczenie przepływu oddechowego, lub czy jest ono nieistotne klinicznie. Zespół odkrył, że zwiększenie ciśnienia CPAP powodowało zmniejszenie ograniczenia przepływu wydechowego w jednym na cztery przypadki potwierdzonego ograniczenia przepływu. Oznacza to, że opisana metoda może być stosowana w połączeniu z przeznosowym wspomaganiem ciśnieniowym w celu zmniejszenia przewlekłego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Terapia ta jest nieinwazyjna i nie powoduje zwiększenia objętości płuc. Unikanie hiperinflacji jest korzystne dla pacjenta ze względu na zachowanie wydolności i sprawności mięśni.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania