Skip to main content

Abrupt climate changes recorded over the european land mass : multi-proxy records of late-holocene climate variability in europe.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przesłanie projektu ACCROTELM dociera do audytorium

Przeszłe zmiany klimatu mają istotny wpływ na społeczności ludzkie. Doniosłe odkrycia dokonane w ramach projektu ACCROTELM mogą pomóc w przygotowywaniu strategii dla przyszłych zmian klimatu. Zaprezentowanie tych strategii szerszemu gronu jest ważnym krokiem w kierunku realizacji tego celu.

Zmiana klimatu i środowisko

W projekcie ACCROTELM skupiono się na nagłej zmianie klimatu i połączono skrupulatne badania przeprowadzone przez dziesięciu partnerów z instytucji z całej Europy. Naukowcy wykorzystali nowe dane do oceny zmienności klimatu w Europie na przestrzeni ostatnich 6 tys. lat, a odkrycia mają być wykorzystane w polityce Unii Europejskiej. W celu zrealizowania celu polegającego na rozpowszechnieniu informacji uczestnicy projektu skupili się na opracowaniu efektywnej strategii komunikacji. Dało to interesujące rezultaty. Zaprojektowano ogólnodostępną witrynę internetową. Znalazły się na niej szczegółowe informacje dotyczące celów, metod oraz protokołów opracowanych w ramach projektu. Umożliwia ona partnerom projektu publiczny dostęp do informacji i zawiera łączną listę publikacji powiązanych z wynikami. Na potrzeby międzynarodowego spotkania naukowego HOLIVAR 2006 zaprojektowano osiem plakatów. Zwracały one uwagę na założenia projektu i promowały jego witrynę internetową. Jeden z plakatów zdobył nagrodę HOLIVAR. Plakat można pobrać ze strony pod adresem http://www2.glos.ac.uk/accrotelm/holipost.html W celu wyeksponowania stron zainteresowanych projektem planuje się publikowanie najważniejszych odkryć w ukierunkowanych artykułach prasowych. Będzie się to odbywać w europejskiej naukowej witrynie internetowej AlphaGalileo. Organizatorzy mają również w planach archiwizację w bazie PANGEA zbiorów danych projektowych w celu ich udostępnienia na potrzeby przyszłych badań naukowych. Dodatkowo nakręcono film dotyczący projektu i przygotowano jego kopie na płytach DVD. Przedstawiono w nim prace i wyniki badań w kontekście aktualnego zainteresowania niedawnymi oraz przyszłymi zmianami klimatu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania