Skip to main content

Carotid intima media thickness (imt) and imt-progression as predictors of vascular events in a high risk population (improve)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozległe paneuropejskie dane o chorobach układu krążenia

Badacze zbadali potencjalne związki między stylem życia, historią chorób w rodzinie i zmiennymi czynnikami fizjologicznymi a rozwojem miażdżycy naczyń krwionośnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Grubość błony środkowej tętnicy szyjnej jest uznawana za wskaźnik zaawansowania miażdżycy naczyń krwionośnych. Miażdżyca naczyń krwionośnych, zwana też arteriosklerozą lub stwardnieniem tętnic, stanowi jedną z głównych chorób układu krążenia. Koszty społeczne i ekonomiczne tych chorób są bardzo wysokie, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Choroby układu krążenia są odpowiedzialne za 17 milionów zgonów każdego roku na całym świecie. Projekt IMPROVE miał na celu dostarczenie wszechstronnej i statystycznie istotnej wiedzy o czynnikach grożących wzrostem grubości ścian tętnic. Pacjenci z siedmiu krajów z różnych części Europy, od Finlandii po Umbrię we Włoszech, zostali przebadani jako przykładowa grupa wysokiego ryzyka. Mierząc grubość błony środkowej (IMT) tętnicy szyjnej przy użyciu ultradźwięków, naukowcy ustalali, czy istnieją korelacje między historią choroby, stylem życia i cechami fizjologicznymi a pogrubieniem ścian tętnicy. Dane były analizowane konwencjonalnymi metodami statystycznymi oraz za pomocą sieci neuronowych, a ponadto były korygowane pod kątem odpowiednich czynników zakłócających. Stwierdzono, że spośród wskaźników fizjologicznych wyznacznikami IMT są rozkurczowe ciśnienie krwi, waga i wskaźnik masy ciała. Zbadano szereg aspektów liczby krwinek na milimetr sześcienny. Lipoproteiny o wysokiej i niskiej gęstości razem z kreatyniną cechowały się dodatnim związkiem z IMT, a leukocyty stanowiły bardzo silny wyznacznik. Nie stanowiło zaskoczenia, że styl życia, a zwłaszcza nałóg palenia tytoniu oraz całkowita ilość spożywanego alkoholu i wypijanej kawy, miały bezpośredni związek z grubością ścian tętnic. Aktywność fizyczna, po wzięciu pod uwagę czynników dodatkowych oraz danych z centrum, wykazywała negatywną korelację z IMT, jednak tylko w niewielkim stopniu. Kolejne dane z osobistego wywiadu chorobowego ujawniły, że kamienie żółciowe, gruźlica i alergia są także skojarzone z IMT. Gdy chodzi o wywiad rodzinny, szczególnie ważne okazały się choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie. Zestawienie rozległych danych dotyczących markerów fizycznych, genetycznych i opartych na stylu życia może pomóc w rozpoznawaniu pacjentów z miażdżycą bezobjawową. W rezultacie będzie można opracować protokoły diagnostyczne do wczesnego rozpoznawania osób wysokiego ryzyka. Dane te zostały szeroko rozpropagowane poprzez konferencje, czasopisma naukowe i stronę internetową pod adresem http://users.unimi.it/improve/index.htm

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania