Skip to main content

Innovative materials and technologies for a bio-engineered meniscus substitute

Article Category

Article available in the folowing languages:

Implanty tkankowe w uszkodzeniach kolana

Łękotki w kolanie zapewniają integralność strukturalną stawu, kiedy jest poddawany napięciom i skręcaniu. Proces regeneracji tkanki tej istotnej części kolana był testowany na modelu zwierzęcym, z myślą o opracowaniu metod umożliwiających wyeliminowanie bólu i uszkodzeń, które zwykle są następstwem urazów.

Zdrowie

Uszkodzenie stawu kolanowego często obejmuje jedną lub obie łękotki, które stanowią chrzęstne struktury rozkładające obciążenie ciała podczas ruchu. Dłuższy okres życia, duże obciążenia i kontuzje sportowe często prowadzą do uszkodzenia tej struktury. Ich wynikiem mogą być: przewlekły ból, artretyzm i ograniczenie mobilności, co prowadzi do obniżenia jakości życia. Finansowany przez UE projekt MENISCUS-REGENERATIO miał na celu opracowanie protokołów chirurgicznych w celu zastąpienia tkanki materiałem bioinżynieryjnym, co może stanowić alternatywę dla usunięcia uszkodzonej tkanki. Łękotka może być utworzona z użyciem aktywnego biologicznie rusztowania i komórek autologicznych. Uczestnicy projektu wykorzystali biomateriał w próbach klinicznych implantów u owiec. Studia pilotażowe obejmujące osiem owiec dały obiecujące wyniki. Implanty pozostawały na miejscu i integrowały się w torebce stawowej. Po sześciu tygodniach obserwowano tworzenie się tkanki ze wszystkich rodzajów komórek i waskularyzację. Co więcej, nie obserwowano odpowiedzi alergicznej ani immunologicznej. Opierając się na tych wynikach, grupa z Istituti Ortopedici Rizzoli we Włoszech rozszerzyła próby tak, aby obejmowały dwie grupy 64 owiec ocenianych przez okres 12 miesięcy. Porównywano dwie techniki chirurgiczne, a same rusztowania były pozbawione komórek lub pokryte chondrocytami stawowymi. Na potrzeby projektu opracowano specjalną metodologię oceniania integracji implantu, w której uwzględniono dziewięć aspektów oraz zmiany stawu w dwunastu jego obszarach. Implanty były także oceniane histologicznie pod kątem obecności wszystkich komponentów komórkowych i tkankowych obejmujących ważne czynniki obecne w resztkowym rusztowaniu oraz komórek wskazujących na odpowiedź zapalną. Zebrano znaczną ilość danych, które wskazywały, że stosowanie rusztowań HA-PCL (hydroksyapatyt/polikaprolakton) jest obiecującą techniką, ponieważ rusztowania te wykazują tolerancję immunologiczną i indukują wzrost tkanki. Napotkano problemy w zakresie właściwości mechanicznych i techniki utrwalania implantów, w związku z czym zaplanowano dalsze badania w celu eliminacji tych ograniczeń. Rezultaty badań są podstawą dalszego rozwoju implantów, które mogą być łatwo wszczepiane chirurgicznie przy uszkodzeniu łękotki w stawie kolanowym. Rekonstrukcja zdrowego stawu in situ bez potrzeby całkowitego jego usuwania oznacza znacznie krótszy czas powrotu do zdrowia i większą szansę na całkowite wyzdrowienie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania