Skip to main content

Valorisation of spent mushroom substrate

Article Category

Article available in the folowing languages:

Redukcja odpadów wytwarzanych w hodowli grzybów

Naukowcy zatrudnieni w holenderskiej firmie Limbraco B. V. zbudowali urządzenie, które przetwarza podłoże używane w hodowli grzybów. Jego wykorzystanie nie tylko ograniczy koszty związane z koniecznością transportowania nowego podłoża do zakładu produkcji grzybów. Pozwoli ono także na redukcję kosztów ponoszonych przez producentów dotkniętych spadkiem cen na rynku cechującym się wysoką konkurencyjnością.

Technologie przemysłowe

Przemysł hodowli grzybów to wielki biznes. Szczególnie w Irlandii Północnej, Francji i większości krajów Europy Wschodniej jest to znaczący element gospodarki wiejskiej. Przemysł ten tworzy miejsca pracy i pozwala na wyprodukowanie tysięcy ton grzybów rocznie, dostarczanych następnie do całej Europy. Podłoże, którego bazę stanowi zazwyczaj mech torfowy, jest wykorzystywane w przemyśle hodowli grzybów w ogromnych ilościach. Jest to specjalny rodzaj podłoża będący bogactwem naturalnym. Zapasy gleby torfowej są już wyczerpane. W związku z powyższym, ceny podłoży na bazie mchu torfowego rosną, co z kolei stanowi poważna barierę blokującą wprowadzenie go na rynek. Jego konkurencyjność maleje, a to nie leży w interesie konsumentów. Projekt SMS finansowany przez Komisję Europejską wspiera badania nowego urządzenia, które pozwoli na przetwarzanie podłoża po zebraniu grzybów. Urządzenie to oddziela podłoże od zużytego substratu do produkcji grzybów. Pozostaje górna warstwa podłoża, która wymaga przetworzenia, aby możliwe było ponowne wykorzystanie jej jako podłoża oraz kompost stanowiący dolną warstwę, którego można użyć ponownie. Wykorzystanie tego urządzenia pozwoli również zredukować koszty związane z transportem oraz, co za tym idzie, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania