Skip to main content

The role of wildlife in the epidemiology of mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in domestic ruminants in Europe (PARA-TB TRANSMISSION)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapobieganie dostawaniu się śmiertelnych bakterii do żywności

Choroba szalonych krów i inne podobne epidemie przyczyniają się do zwiększania świadomości konsumentów zagrożeń związanych z przenoszeniem chorób w łańcuchu pokarmowym. W związku z tym podjęto badania zmierzające do obniżenia ryzyka przedostawania się niepożądanych bakterii do żywności.

Zdrowie

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) jest odpowiedzialna za znaczne straty w żywym inwentarzu w całej Europie. Niedawno okazało się, że Map rozpowszechniła się wśród nieprzeżuwaczy. Projekt PARA-TB TRANSMISSION, w ramach którego badano Map u około 15 różnych typów zwierząt, został zainicjowany w samą porę. W badaniach wzięli udział specjaliści chorób zakaźnych z Moredun Research Institute (MRI) w Wielkiej Brytanii. Przeprowadzili oni analizy genetyczne próbek Map uzyskane od różnych gatunków z różnych miejsc. Użyto metod opartych na zamplifikowanym polimorfizmie długości fragmentów (AFLP), polimorfizmie długości fragmentów restrykcyjnych z późniejszą hybrydyzacją do IS900 (IS900-RFLP) oraz elektroforezie żelowej w polu pulsacyjnym (PFGE). W wyniku tego uzyskano zbiór liczący ponad 200 izolatów. Następnie zespół MRI zanalizował izolaty w odniesieniu do pochodzenia geograficznego i typu gatunku, od którego pobrano Map. Część izolatów była faktycznie skojarzona z jednym konkretnym gatunkiem, jednak naukowcom z MRI nie udało się stwierdzić istnienia jakichkolwiek szczepów Map specyficznych dla gatunków. Z drugiej strony odkrycie podobnych typów Map u różnych gatunków zasugerowało możliwość przenoszenia tej bakterii między gatunkami. Co więcej, wspólny materiał genetyczny wykryto w Map aż u czterech różnych typów zwierząt pochodzących z tego samego regionu. Niemniej jednak zdaniem ekspertów z MRI do wyciągnięcia jakichkolwiek definitywnych wniosków wskazane są dalsze badania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania