Skip to main content

Biomimetic optical sensors for environmental endocrine disruptor screening

Article Category

Article available in the folowing languages:

Materiały biomimetyczne umożliwiające scharakteryzowanie próbek wody

Powstała pilna potrzeba dokonania oceny potencjału powodującego zakłócenie równowagi hormonalnej tysięcy związków chemicznych zawartych w powszechnie stosowanych produktach. W tym celu UE sfinansowała projekt, dzięki któremu opracowane zostały nowatorskie materiały o wyjątkowych możliwościach rozpoznawczych.

Technologie przemysłowe

Substancje chemiczne zakłócające równowagę hormonalną (EDC) mogą imitować hormony, a przez to niekorzystnie wpływać na pracę układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. Wiele związków chemicznych, które mogą powodować zakłócenie równowagi hormonalnej, występuje w związkach chemicznych stosowanych w przemyśle, pestycydach oraz preparatach farmaceutycznych, ale także w produktach naturalnych, takich jak fitohormony. W okresie trzech lat trwania projektu MENDOS udało się dokonać kilku kluczowych odkryć, które pozwoliły na rozwój nowoczesnych systemów badań przesiewowych nad związkami EDC. Naukowcy z firmy ARC Seibersdorf research GmbH zajęli się kwestiami wykraczającymi poza obecnie stosowane technologie polegające niemal wyłącznie na testach biologicznych lub biochemicznych, a mianowicie opracowali sztuczne systemy naśladujące naturalne możliwości rozpoznawcze. Polimery z nadrukiem molekularnym (MIP), które na podstawie struktury mogą rozpoznawać główne substancje zanieczyszczające, takie jak benzo(a)piren (BaP) w postaci zsyntetyzowanej masy, a także w formie mikrokulek. Oprócz selektywności wykazano duże znaczenie wielkości cząstek polimerów MIP, ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na ich powinowactwo. Wielkość i morfologia polimerów MIP może być regulowana poprzez zmianę warunków polimeryzacji oraz stężenia 4-winylopirydyny lub diwinylobenzenu - monomerów biorących udział w tworzeniu wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami polimerowymi. Ocena chromatograficzna wykazała wyraźną selektywność badanych polimerów MIP o wielkości od 10 do 25μm. Ponadto dzięki właściwościom pozwalającym na tworzenie silnych wiązań podobnych do stosowanych przez przeciwciała zaleca się wykorzystanie polimerów MIP jako obiecujących sorbentów ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Wykazano, że polimery MIP są porównywalne pod względem selektywności i właściwości leczniczych z dostępnymi na rynku sorbentami SPE. Naukowcy dowiedli również, że polimery MIP pozostają stabilne w trudnych warunkach chemicznych. Pozwalają więc na stosowanie szerokiej gamy środków chemicznych o działaniu wiążącym i wymywającym bez utraty ich funkcji wykrywania oraz rozpoznawania. Partnerzy projektu MENDOS uznali polimery MIP za ważny element procesu wyodrębniania BaP poprzez ekstrakcję ze złożonych próbek wodnych, w tym wody wodociągowej i występującej w jeziorach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania