Skip to main content

New Services for (i) Fleet management and Customised Mobility Information plus (ii) Emergency Support for Crises during large-scale events, based on the use of low-altitude platforms and floating car data

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentny transport przyszłości

Europa potrzebuje stworzenia inteligentnej infrastruktury transportu, obejmującej monitorowanie ruchu drogowego, zarządzanie flotami pojazdów oraz organizację wydarzeń zakrojonych na wielką skalę. Na kontynencie tym prowadzone są prace dotyczące takich właśnie inteligentnych usług w oparciu o technologie nadzoru, łączności oraz cyfrowego systemu map.

Gospodarka cyfrowa

W ramach finansowanego przez UE projektu zaplanowano przegląd inteligentnych infrastruktur transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zarządzanie wydarzeniami zakrojonymi na wielką skalę i sytuacjami kryzysowymi. W projekcie pod nazwą "Eye in the sky", jako test wykorzystano Olimpiadę w Atenach w roku 2004. W ramach pierwszego etapu, na podstawie analizy wymagań dotyczących Olimpiady w Sydney z roku 2000 oraz Targów EXPO w Hanowerze, zdefiniowano potrzeby użytkowników. Analiza ta wykorzystana została przy projektowaniu, wdrażaniu oraz montażu czujnika optycznego na sterowcu. Następnie zrealizowano usługi z powietrza, obejmujące łączność z ziemią. Kolejną czynnością podczas pierwszego etapu było wprowadzenie i weryfikacja procesu tworzenia danych o ruchu drogowym, tzw. danych systemu informacyjnego dla kierowców (FCD). Dane te zostały następnie połączone z informacjami uzyskiwanymi ze statycznych czujników oraz wykorzystane do opracowania zestawu nowych usług przeznaczonych do zarządzania flotą pojazdów oraz informacji o mobilności pojazdów. Dodatkowe zadania projektu obejmowały optymalizację funkcjonalną metody FCD w zakresie aplikacji w miastach oraz integracji usług nawigacyjnych. Zarówno naziemne, jak też powietrzne elementy prac projektowych przeszły próby terenowe w rzeczywistym środowisku na terenie Aten. Końcowe rezultaty zostały następnie ocenione i porównane z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. Równolegle z pracami technicznymi, z zamiarem stworzenia publicznej świadomości potencjału rynkowego opracowanych usług, rozpowszechniano informacje, organizując warsztaty robocze i wydając publikacje. Pod koniec prac sporządzono plan biznesowy oraz strategię definiowania usług. Projekt dostarczył szereg wyników. Pomyślnie opracowano oraz zweryfikowano inteligentne infrastruktury transportowe w oparciu o technologie nadzoru, łączności i informacji geograficznej oraz cyfrowego sporządzania map, a także przetestowano, w czasie prawie rzeczywistym, pobieranie, przesyłanie i zbieranie danych z czujników przez stacje naziemne, jak również prowadzone w czasie prawie rzeczywistym, przetwarzanie danych na informacje wykorzystywane w ruchu drogowym. Ponadto zorganizowano pełną, cyfrową bazę danych dotyczącą dróg i ruchu drogowego — po raz pierwszy — dla specyficznego obszaru miejskiego, służącą jako odnośnik do wielu warstw informacji, takich jak rodzaje dróg, oznakowanie, dane topograficzne oraz statystyczny model przepływu ruchu drogowego. Opracowania projektu "Eye in the sky" wykraczają poza sektory transportu lub technologii, ponieważ zapewniają drogę do poprawy życia europejskich obywateli oraz europejskiej bazy socjo-ekonomicznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019