Skip to main content

Inclusive Identities in the Context of Increasing Culturally Diverse Workplaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Siła w różnorodności

Globalizacja i migracja oznaczają, że zróżnicowane kulturowo miejsce pracy w coraz większym stopniu staje się normą. W związku z tym, że znaczące zatrudnienie stanowi kluczowy czynnik skutecznej integracji w nowym kraju, zrozumienie sposobu interakcji różnych grup etnicznych w miejscu pracy staje się niezwykle ważne.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany przez Unię Europejską projekt badawczy ma na celu lepsze zrozumienie tworzenia się i roli złożonych tożsamości w miejscu pracy. Celem projektu "Różnorodność w miejscu pracy" ('Workplace diversity'), który ukończony zostanie w 2011 r., było określenie możliwych sposobów tworzenia poczucia wspólnoty przy jednoczesnej akceptacji i docenianiu wzajemnych różnic. Uzasadnienie projektu zakorzenione jest w teoriach tożsamości społecznej, autokategoryzacji oraz akulturacji. Od samego początku projekt zakładał, że różne polityki, historie migracji, demografie specyficzne dla poszczególnych krajów oraz unikalne wierzenia kulturowe i systemy wartości będą wpływać na kierunek oraz siłę efektów różnorodności w obrębie danego społeczeństwa. Partnerzy w Austrii, Holandii i Nowej Zelandii umożliwili naukowcom przeprowadzenie transnarodowych badań porównawczych oraz zidentyfikowanie ogólnych trendów występujących w kontekście zwiększającego się zróżnicowania kulturowego europejskiej siły roboczej. W pierwszej części projektu naukowcy skupili się na identyfikacji problemów różnorodności kulturowej na poziomie krajowym, organizacyjnym oraz personalnym. Następnie przeprowadzono badania, których uczestnikami były osoby pochodzące z różnych środowisk kulturowych i zajmujące różne stanowiska w różnych organizacjach i krajach. Badania te obejmowały bezpośrednie rozmowy z pracodawcami oraz pracownikami wywodzącymi się z różnych kultur. Naukowcy opracowali również ankietę w języku niemieckim, angielskim oraz niderlandzkim, w celu przeprowadzenia w tych trzech krajach badań porównawczych. Ankiety te miały na celu zbadanie wpływu czynników organizacyjnych i osobistych na skład personalny, zarządzanie różnorodnością oraz wydajność. W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych transkulturowo wyników oraz miar, przeprowadzono badania wstępne, w których udział wzięli studenci i pracownicy. Powyższe badania dotyczyły postrzegania korzyści i zagrożeń wynikających z różnorodności, perspektyw dotyczących różnorodności oraz tożsamości złożonych. Następnie opracowano model opisujący narodowe i organizacyjne skutki wdrożenia programów działań na rzecz mniejszości etnicznych. Jak dotychczas, w ramach projektu udało się zidentyfikować mechanizmy organizacyjne oraz narodowe pozwalające poszerzać różnorodność i zarządzać nią. Badania te rzuciły również nowe światło na znaczenie osobowości oraz postawy kluczowych decydentów. Z przeprowadzonych badaniach ilościowych i jakościowych w sposób oczywisty wynika, że osobiste doświadczenia międzykulturowe danej jednostki, a także jej stosunek do różnorodności mają wpływ na to, jak dana jednostka wyobraża sobie i postrzega różnorodność. Powyższe w sposób znaczący determinuje, czy dana osoba będzie działać na rzecz zróżnicowania kulturowego pracowników oraz wdrażać działania z zakresu zarządzania różnorodnością. Oczekuje się, że powyższe badania doprowadzą do opracowania zaleceń służących do skutecznego zarządzania różnorodnością i głębszego zrozumienia kontekstu kulturowego w miejscu pracy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania