Skip to main content

GOCE in ocean modelling

Article Category

Article available in the folowing languages:

Satelity stymulują badania oceanograficzne

Operacyjne ośrodki oceanograficzne włączyły dane z obserwacji Ziemi, uzyskiwane z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), do nowych modeli komputerowych opisujących oceany kuli ziemskiej.

Gospodarka cyfrowa

W projekcie Gocino pobudzono istniejące badania oceanograficzne, poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie danych, jakie są uzyskiwane z misji satelitarnej pod nazwą "Eksperyment z polem grawitacyjnym oraz przepływem wody w oceanach" (GOCE). GOCE to nowy satelita zbierający informacje o Ziemi oraz dokonujący pomiaru pola grawitacyjnego planety. Zbieranie dokładnych danych umożliwia otrzymywanie informacji o wysokości powierzchni mórz, wykorzystywanej w pełni podczas prowadzenia analizy i modelowania cyrkulacji wody w oceanach. Obejmuje to także określanie średniej dynamicznej topografii (MDT). MDT określane jest jako różnica między średnią powierzchnią morza a hipotetyczną powierzchnią Ziemi, zbiegającą się ze średnim poziomem morza, oraz zwaną "geoidą". MDT stanowi powierzchnię odniesienia podczas badania cyrkulacji wody w oceanach oraz w stosunku do danych altimetrycznych z satelity. Informacje dotyczące średnich powierzchni morza podawane były przez szereg instytutów, które pracują z altimetrią satelitarną. Dane uzyskane z satelity GOCE zintegrowane zostały w ramach projektu Gocino w czterech systemach oceanograficznych oraz w systemie sezonowych prognoz pogody. Rozpowszechnienie informacji do krajowych i regionalnych ośrodków operacyjnych prowadzone było podczas organizowanych przez konsorcjum konferencji. Do rozpowszechnienia informacji wykorzystano także stronę Internetu, dzięki czemu zdobyta wiedza i ekspertyza mogła być rozwijana przez konsorcjum, jak również dostępna dla użytkowników danych operacyjnych, uzyskiwanych z systemu GOCE.Wyniki uzyskane podczas prowadzenia projektu Gocino pomogły w opracowaniu dokładniejszych modeli komputerowych, co umożliwia naukowcom lepsze zrozumienie oceanów. Informacje takie są szczególnie istotne w okresie, gdy nasza planeta podlega zmianom klimatu i wywieranym przez nie wpływom na cyrkulacje wody w oceanach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania