Skip to main content
European Commission logo print header

Satellite and Terrestrial Network for 5G

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia przyczyni się do pełnej integracji łączności satelitarnej z siecią 5G

Integracja łączności satelitarnej z sieciami 5G zaowocuje stworzeniem nowych możliwości biznesowych dla kluczowych graczy sektora, między innymi operatorów sieci komórkowych. Rozwiązaniem problemów technologicznych uniemożliwiających stworzenie prostego rozwiązania łączności satelitarnej na potrzeby standardu 5G zajął się zespół pewnego unijnego projektu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Technologia satelitarna jest nieodzowna, jeśli naszym celem jest prawdziwie globalna sieć 5G. Tyko ona może zapewnić dostępność wszelkich korzyści płynących z nowej technologii na obrzeżach sieci, co zapewni pełną dostępność usług na urządzeniach mobilnych i minimalne opóźnienia. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu SaT5G zajął się badaniem, opracowywaniem i testowaniem kluczowych technologii związanych z sieciami 5G, aby dzięki nim wykorzystać możliwości łączności satelitarnej, takie jak przesyłanie treści metodą multicast oraz zwirtualizowane funkcje sieciowe, jednocześnie walcząc z ograniczeniami takimi jak opóźnienia. „Naszym głównym celem było przyczynienie się do rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz Infrastruktury 5G, czyli wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i europejskiego sektora TIK, której celem jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu w każdym zakątku Europy”, podsumowuje koordynator projektu SaT5G Simon Watts.

Rozwój integracji łączności satelitarnej i 5G dzięki normalizacji

Projekt SaT5G znacząco przyczynił się do postępów prac normalizacyjnych w zakresie integracji satelitów z sieciami 5G w ramach inicjatywy 3rd Generation Partnership Project (3GPP)) poprzez opracowanie szeregu sprawozdań i specyfikacji technicznych. 3GPP to inicjatywa zrzeszająca kilka organizacji normalizacyjnych opracowujących protokoły na potrzeby sieci komórkowych. „Nasz projekt można w zasadzie nazwać »światową premierą« – po raz pierwszy w historii eksperci zajmujący się łącznością komórkową i satelitarną połączyli w takim stopniu siły w ramach organu normalizacyjnego”, dodaje Watts. „Dzięki tym staraniom, a także dzięki działaniom normalizacyjnym w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych, Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji oraz Biurze Radiokomunikacyjnym Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, projekt SaT5G okazał się kluczem do podjęcia działań w zakresie ustanowienia nowych ram standardów, których wdrożenie zapewni możliwość wykorzystania pełnego potencjału integracji technologii łączności satelitarnej w sieciach 5G”. SaT5G to pierwszy projekt, w ramach którego udało się skutecznie połączyć technologie satelitarne i naziemne sieci 5G, a następnie zaprezentować działanie takiego połączenia przy pomocy aplikacji działających dzięki połączeniom między satelitami na geostacjonarnej orbicie równikowej (GEO) i średniej orbicie okołoziemskiej (MEO). W toku prac zostały przeprowadzone pierwsze i jak dotąd jedyne w swoim rodzaju próby integracji łączności satelitarnej z sieciami 5G dzięki systemom satelitarnym wysokiej przepustowości na orbitach GEO i MEO. W tym systemie satelity MEO obsługują dane z dużą szybkością i przepustowością, natomiast satelity na orbicie geostacjonarnej obsługują zarówno dane, jak i sygnały telewizji satelitarnej. W celu weryfikacji działania opracowanej technologii zespół skupiony wokół projektu SaT5G zintegrował łączność satelitarną z czterema platformami testowymi sieci 5G. W rezultacie naukowcom udało się skutecznie zaprezentować integrację 3GPP z łączami satelitarnymi oraz obsługę usług sieci 5G przy pomocy łącz satelitarnych.

Korzyści z połączenia satelitów i sieci 5G

Partnerzy uczestniczący w projekcie skutecznie wykazali, że satelity mogą odegrać niezwykle ważną rolę we wdrożeniu sieci 5G na szeroką skalę, zwłaszcza w zakresie zapewniania powszechnego zasięgu. Osiągnięcia te przyczyniły się do rozpoczęcia nowych procesów normalizacyjnych dotyczących technologii satelitarnych w ramach konsorcjum 3GPP, które będą stanowić fundament zintegrowanych sieci przyszłości. Co więcej, zespół projektu wykazał, że dzięki przetwarzaniu brzegowemu o wielu punktach dostępu na obrzeżach sieci włączenie do nich satelitów może przełożyć się na nowe korzyści dla szeregu zastosowań. „Projekt SaT5G stanowi bodziec dla sektora satelitarnego – chcemy, by dołączył on do europejskiej inicjatywy na rzecz budowy konkurencyjnej i ogólnodostępnej sieci 5G na całym świecie, zapewniając jej faktyczny zasięg w każdym zakątku globu”, podsumowuje Watts. „Przyniesie to korzyści użytkownikom końcowym, wspomoże walkę z wykluczeniem cyfrowym, zapewni większą niezawodność usług i tani dostęp do treści na urządzeniach brzegowych, co przełoży się na szybki i natychmiastowy dostęp do danych. Operatorzy sieci komórkowych również będą czerpać korzyści z uproszczenia norm dzięki możliwościom komunikacji satelitarnej”.

Słowa kluczowe

SaT5G, satelita, 5G, łączność satelitarna, 3GPP, zasięg

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania