Skip to main content

New technologies to avoid digital division in e-divided areas

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wypełnienie luki cyfrowej w Afryce i więcej

Liczba osób posiadających dostęp do Internetu stale wzrasta, pomimo to wiele krajów i środowisk pozostaje w dalszym ciągu z tyłu. Sprawą ironiczną jest, iż właśnie technologia mogłaby być kluczem do wypełnienia luki pomiędzy posiadaniem i nieposiadaniem takiego dostępu.

Gospodarka cyfrowa

W ramach projektu Netadded połączono technologie łączności satelitarnej oraz bezprzewodowej w celu zapewnienia rozwiązań w zakresie zapewnienia szerokiego pasma przenoszenia nowym generacjom użytkowników. Dzięki europejskiej pomocy w finansowaniu, w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji zorganizowano 14 lokalizacji testowych. Elastyczna architektura sieci umożliwiła rozwinięcie szeregu, dostępnych dla użytkowników, różnych aplikacji, dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej, turystyki i rolnictwa. Dzięki staraniom, by utrzymać prostotę, system zbudowany został w oparciu o łatwo dostępne komponenty i sprzęt. Zapewniono krótkie instruktażowe prezentacje wideo, zapewniające osobom nie posiadającym wiedzy technicznej, możliwość instalowania systemu, łącznie z trudnym zadaniem wyrównania talerza satelitarnego. Zbudowano także przewoźną stację, która wytrzymuje surowe warunki środowiska, jakie można spotkać w Afryce i innych częściach świata. Skonstruowano prototyp, który pozwala, by operator systemu mógł zdalnie monitorować jego pracę. Ponownie, położono nacisk na to, by ułatwić osobom z niewielkim doświadczeniem w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej pracę z systemem. Wymienione wyżej oraz inne narzędzia pomogły zespołowi w ocenie systemu w aspektach dostępności, niezawodności, jakości usługi oraz innych własnościach. Komentarze zebrane bezpośrednio od użytkowników z 14 miejsc testowych, wykorzystane zostaną do zoptymalizowania sposobów wdrażania systemów w przyszłości. Wykonalność hybrydowego rozwiązania satelitarno bezprzewodowego została pomyślnie zaprezentowana, a uczestnicy projektu Netadded przekazywali informacje o tym na konferencjach naukowych oraz podczas innych okoliczności, również za pośrednictwem artykułów naukowych oraz dedykowanej strony Internetu. Technika hybrydowa będzie nadal wykorzystywana do zapewniania wymiernych korzyści dla potrzebujących użytkowników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania