Skip to main content

Sub KT low energy transistors and sensors

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przekształcenie małego szumu w znaczną ilość energii

Rewolucyjny sposób podejścia do zagadnień elektroniki doprowadził do sukcesu, polegającego na przekształceniu "szumów", jakie emituje obwód, na użyteczną energię. Stanowi to olbrzymią korzyść dla wielu dziedzin naukowych, począwszy od neuronauki, a skończywszy na nanoelektronice.

Gospodarka cyfrowa

Urządzenia elektroniczne stają się mniejsze, a bezużyteczne szumy, jakie emitują ich obwody, stają się stosunkowo silniejsze. Takie szumy powodują zazwyczaj degradację pracy układów elektronicznych, ale nowe badania umożliwiły znalezienie sposobów zapewniających w rzeczywistości wzmacnianie sygnałów przy użyciu takich szumów. Dzięki dyscyplinie znanej jako rezonans stochastyczny, przekłada się to na lepsze i szybsze układy elektroniczne. Dziedzina rezonansu stochastycznego jest gorąco dyskutowana od przeszło 30 lat, przy czym nie osiągnięto istotnego postępu w tej dziedzinie, zanim nie został zainicjowany finansowany przez UE projekt pod nazwą "Tranzystory i czujniki o niskiej energii KT" (Subtle). Tradycyjnie, nadrzędnym celem w dziedzinie elektroniki, uznane było dążenie do uzyskania wysokich wartości stosunku sygnału do szumu (tj. wysokiego poziomu sygnału do niskiego poziomu szumu). Obecnie, przy zastosowaniu zasada rezonansu stochastycznego, szumy będą właściwie wykorzystywane do poprawy jakości sygnałów w urządzeniach elektronicznych, w których sygnał wyjściowy może być wyższy od wejściowego, lub w przypadkach, gdy suma sygnałów, uzyskanych z procesu dekompozycji, jest wyższa od ich elementów składowych. Badania, prowadzone w ramach projektu Subtle, umożliwiły znaczne postępy w tej dziedzinie. Zespół opracował technologię (znaną w świecie nauki pod nazwą układów submikronowych rezonujących diod tunelowych), która umożliwia odwzorowanie sygnałów przekazywanych między neuronami. Technologia taka pomogła również w opracowaniu czujników sygnałów, które są zazwyczaj ukryte w szumach. W konsekwencji, technologia taka stanowi olbrzymi potencjał, ponieważ nowe czujniki pracują przy napięciach niższych od miliwoltów, co stanowi poziom dużo niższy w porównaniu z urządzeniami znanymi w obecnym stanie techniki. Może to znaleźć zastosowanie, na przykład do tworzenia sieci neuronowych do przyszłych komputerowych obliczeń kwantowych. Znacznych korzyści należy spodziewać się także w takich dziedzinach, jak nanoelektronika, neuronauka, inżynieria elektroniczna oraz prostetyka biomedyczna. Takie opracowania oraz kilka innych odkryć, będących rezultatem projektu, zadziwiły wiele znanych korporacji. Zainicjowane zostały już rozmowy z biznesami o znanej reputacji w wielu sektorach przemysłu, takimi jak Hitachi High Technology HHT, A&D i Novelx. Dowodzi to raz jeszcze prymatu Europy w zakresie tej złożonej technologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania