CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sweet Sorghum : an alternative energy crop

Article Category

Article available in the following languages:

Uprawa sorgo jako źródła biopaliwa

Pod względem produkcji cukru do wytwarzania biopaliw sorgo posiada wiele zalet, których brakuje innym uprawom. W ramach inicjatywy UE opracowano nowe hybrydy, modele upraw i analizy zrównoważoności w celu wspomagania eksploatacji w różnych warunkach.

Energia icon Energia

Sorgo to wielofunkcyjna uprawa zapewniająca żywność i paszę, a także paliwo wytwarzane z cukrów znajdujących się w łodydze. Dotychczasowym problemem był brak odmian sorgo nadających się do produkcji etanolu. Celem finansowanego ze środków UE projektu SWEETFUEL (Sweet sorghum: An alternative energy crop) było zebranie zasobów do wyhodowania odmian sorgo, które maksymalnie zwiększą jego wydajność. W ramach projektu SWEETFUEL podjęto działania w celu rozpoczęcia hodowli w docelowych środowiskach i systemach produkcyjnych. Wyhodowano oraz zbadano usprawnione hybrydy sorgo specjalnie dostosowane do umiarkowanych klimatów, środowisk podatnych na suszę i mało żyznych gleb. Członkowie zespołu projektowego zidentyfikowali, scharakteryzowali i ocenili cechy sorgo, aby lepiej zrozumieć zależności zachodzące między czynnikami odpowiadającymi za gromadzenie się cukru, fenologią roślin i odpornością na suszę. W wyniku przeprowadzonych badań w terenie i laboratorium zidentyfikowano główne ograniczenia i cechy powiązane z wydajnością plonu. Oceniono takie czynniki, jak spożycie wody, pobór substancji odżywczych, czas zbioru plonów i pobór energii. W oparciu o zebrane dane zespół projektowy zaproponował metody uprawy i żniw oraz opracował model uprawy sorgo. Po przeprowadzeniu serii ocen i analiz środowiskowych, ekonomicznych i technologicznych dostarczono pełną ocenę zrównoważonego rozwoju, w której zidentyfikowano najbardziej zrównoważone metody uprawy słodkiego sorgo i sorgo przeznaczonego na biomasę. W ocenie zwrócono także uwagę na potencjalne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne uprawy słodkiego sorgo i sorgo przeznaczonego na biomasę w porównaniu z wykorzystywaniem paliw kopalnianych. Zespół projektu SWEETFUEL rozpowszechniał informacje o działaniach i wynikach projektu, a także aktywnie promował wymianę informacji między zainteresowanymi stronami. Zorganizowano pięć lokalnych warsztatów w Brazylii, Europie, Indiach, Meksyku i RPA. W ramach projektu udało się także opublikować wiele artykułów w pismach naukowych i branżowych, a także przygotować prezentacje omawiane na krajowych i międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach. Zdobytą wiedzę przedstawiono w podręczniku zapewniającym zainteresowanym stronom aktualny przegląd najważniejszych faktów i statystyk dotyczących sorgo uprawianego na cele wytwarzania energii. Projekt SWEETFUEL umożliwił zoptymalizowanie wydajności plonu słodkiego sorgo w różnych klimatach poprzez poprawę jego struktury genetycznej oraz usprawnienie praktyk rolnych.

Słowa kluczowe

Biopaliwa, sorgo, cukier, uprawy energetyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania