Skip to main content

Thermohaline Overturning - at Risk?

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prądy oceaniczne pomagają w prognozowaniu zmian klimatu

Monitorowanie zmian dotyczących prądów oceanicznych na całym świecie jest ważną metodą śledzenia i prognozowania zmian klimatu. Naukowcy powołali sieć obserwacyjną, aby lepiej zrozumieć te wahania i śledzić ich przebieg, a także móc oceniać, czy zmiany te stanowią zagrożenie dla zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Cyrkulacja termohalinowa (THC) odnosi się do globalnych prądów oceanicznych, które powstają w wyniku zmian temperatury i zasolenia. Gwałtowną zmianę klimatu przypisuje się wahaniom nasilenia THC, dlatego tak ważne jest precyzyjne mierzenie tej zmienności. Prognozy zarówno długo-, jak i krótkoterminowe są w dużym stopniu dostępne, jednak nadal brakuje regionalnych prognoz średnioterminowych, które ukazywałyby skalę dziesięcioletnią. W ramach finansowanego ze środków UE projektu THOR ("Thermohaline Overturning – At risk?") stworzono system do monitorowania i prognozowania zmian nasilenia THC w Oceanie Północnoatlantyckim w dziesięcioletniej skali czasu. Celem było dokonanie oceny siły THC, a także stworzenie systemu wczesnego ostrzegania o wielkoskalowych zmianach, które odbiją się na europejskim klimacie. W projekcie THOR wykorzystano obserwacje bezpośrednie, szereg modeli i narzędzi do modelowania, wcześniejsze zestawienia danych do identyfikacji kluczowych procesów, które decydują o THC. To umożliwiło naukowcom przewidywanie mechanizmów sprzężenia zwrotnego między prądami oceanicznymi, zmianami atmosferycznymi a kriosferą. Innym ważnym osiągnięciem projektu była rozbudowa istniejących stacji obserwacyjnych. Mają one duże znaczenie w procesie długofalowego monitorowania, które jest niezbędne dla dokładnych prognoz zmian klimatu. Dane uzyskane z tej sieci obserwacyjnej pokrywają się z wynikami modelowymi, umożliwiając tym samym walidację wykorzystanych modeli THC. Monitorowanie i prognozowanie zmiany klimatu wymaga rozległych obserwacji oraz dogłębnego zrozumienia tego, w jaki sposób zmiany temperatury i zasolenia wpływają na oceany. Projekt THOR przyczynił się do realizacji tych potrzeb, umożliwiając uzyskanie wiarygodnych prognoz oddziaływania THC ma zmianę klimatu w Europie. W Internecie można obejrzeć film wideo zrealizowany w ramach projektu, zatytułowany "Is the thermohaline circulation really at risk?" (Czy cyrkulacja termohalinowa jest faktycznie zagrożona?).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania