Skip to main content

Reinforcement of FEED-TO-FOOD Research Center at Institute for Food Technology of the Univetsity of Novi Sad

Article Category

Article available in the folowing languages:

Apetyt na innowacje

W Uniwersytecie w Nowym Sadzie (UNS) znajduje się jedyna w Serbii jednostka naukowo-badawcza, która specjalizuje się w technologii żywności. Brak inwestycji spowodował jednak, że badacze usilnie zabiegają o dostęp do projektów na poziomie UE.

Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Problem z finansowaniem rozwiązał unijny projekt FEED-TO-FOOD (Reinforcement of FEED-TO-FOOD research centre at the institute for food technology of the university of Novi Sad). Projekt wzmocnił potencjał badawczy Ośrodka ds. Pasz i Produktów Zwierzęcych – jedynej instytucji w południowej Europie specjalizującej się w technologii żywności. Celem było stworzenie nowoczesnego centrum badawczego z nowym personelem i wyposażeniem dla zakładu pilotażowego oraz możliwością badania technologii produkcji żywności. Powstała sieć współpracy między zespołami badawczymi zainteresowanymi badaniami łańcuchami produkcji żywności i poszerzeniem wiedzy w zakresie sposobu uczestnictwa w złożonych i długoterminowych projektach badawczych UE. Inicjatywa ta promowała ściślejszą współpracę w dziedzinie nauki i technologii między Unią Europejską a UNS, koncentrując się na zidentyfikowanych potrzebach w zakresie zasobów ludzkich i materialnych, sieci naukowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. Zwiększono współpracę z europejskimi instytucjami naukowymi w celu umożliwienia naukowcom z UNS uczestnictwa w badaniach UE. Ponadto czołowe instytucje badawcze UE przyjęły UNS jako uczestnika projektów w ramach 7PR. Wsparcie dla centrum FEED-TO-FOOD polegało na zakupie urządzeń dla zakładu pilotażowego do prac, takich jak mielenie, mieszanie, suszenie i chłodzenie oraz powlekanie próżniowe. Otwarto również nowe laboratorium badawcze w zakładzie pilotażowym, które oferuje szkolenia i możliwości badawcze dla naukowców i studentów z sektora przemysłu spożywczego i paszowego. Centrum było w stanie zatrudnić czterech badaczy, jednego technika i jednego doświadczonego naukowca, co znacznie wzmocniło potencjał badawczy ośrodka. Partnerzy projektu są bardzo zaangażowanymi i aktywnymi członkami inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz klastrów spożywczych. Projekt FEED-TO-FOOD można uznać za sukces, ponieważ umożliwił on partnerom zwiększenie własnych zdolności badawczych i pomógł w integracji Serbii z europejską przestrzenią badawczą. Przyczyni się to do zacieśnienia współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy UE a Bałkanami Zachodnimi.

Słowa kluczowe

Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia, technologia żywności, FEED-TO-FOOD, klaster spożywczy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania