Skip to main content
European Commission logo print header

OrganiK - An organic knowledge management approach for small european knowledge-intensive companies

Article Category

Article available in the following languages:

Mniejsze przedsiębiorstwa odniosą korzyści z systemów super wiedzy

Małe i średnie przedsiębiorstwa (ŚMP) odniosą korzyści z nowego podejścia do zarządzania nowatorską wiedzą. Technologia umożliwia integrację nowych narzędzi sieciowych, ale też nie zapomina o sieciach ludzkich.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ramach zarządzania wiedzą niewielkie przedsiębiorstwa pracują często inaczej niż duże korporacje. Ogólnie biorąc, programy zarządzania wiedzą w dużych organizacjach, są kosztowne, stosunkowo mało elastyczne i nie nadają się do intensyfikujących wiedzę średnich i małych przedsiębiorstw europejskich. Tradycyjne metody zarządzania wiedzą obejmują całościowe, szczegółowe oraz ściśle kontrolowane repozytoria wiedzy. Z drugiej strony, niewielkie intensyfikujące wiedzę przedsiębiorstwa europejskie praktykują podejście typu ad-hoc, procesy bazujące na personelu, uzależnione w znacznym stopniu od socjalnej struktury przedsiębiorstwa (tj. wiedzy indywidualnej i złożonych formacji zespołowych). Doprowadziło to stworzenia potrzeby systemu zarządzania wiedzą następnej generacji, obejmującą zarządzanie i promowanie struktur społecznych. Finansowany przez UE projekt Organik zajmuje się opracowywaniem nowatorskiego podejścia do zarządzania wiedzą, obejmującego teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą oraz technologię aplikacji socjalnego oprogramowania dla biznesów. Nowa koncepcja umożliwia wykorzystanie nowego rodzaju środowisk cyfrowych, takich jak Web 2.0 do generowania, wymiany oraz udoskonalania wiedzy organizacyjnej. W rezultacie tego, uczestniczące ŚMP będą mogły zarządzać zawartością i wiedzą, a jednocześnie wykorzystywać nieformalne procedury, bazujące na personelu, lub procedury typu ad-hoc, na których dotąd w znacznym stopniu polegają. Wyniki uzyskane przez projekt Organik obejmują opracowanie innowacyjnego know-how, a także produktów i usług oraz poprawią konkurencyjność. Projekt Organik prowadzi już przekazywanie opracowanych możliwości w zakresie zarządzania wiedzą do dziewięciu uczestniczących średnich i małych przedsiębiorstw oraz partnerów naukowych z Niemiec, Grecji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Zespół projektowy pomyślnie stworzył system oraz zaprezentował jego wersję prototypową. Dostosował, rozpowszechnił i zintegrował rozwiązania opracowane w projekcie Organik wśród partnerów ŚMP. Opracowana techniczna architektura ułatwia badanie danych, ich wyszukiwanie, publikację oraz współpracę. Jest to osiągane drogą zaawansowanego wyszukiwania informacji, wizualizacji oraz narzędzi do nawigacji. System zachęca do publikacji danych poprzez wspieranie ich tworzenia, struktury, kontekstu i udostępniania wiedzy. Wspiera on także współpracę poprzez umożliwienie wspólnego tworzenia, wymiany i stosowania informacji przez organizacje udostępniające wiedzę oraz poszukujące jej. Współpraca taka osiągana jest poprzez łączność, koordynację oraz usługi zarządzania środowiskowego przy zastosowaniu technologii systemu Web 2.0 na przykład, przez wykorzystanie wikipedii. Ogólnie biorąc, konsorcjum Organik uzyskało znaczące rezultaty, zapewniające wspieranie istniejącego dążenia europejskich średnich i małych przedsiębiorstw do intensyfikacji swojej wiedzy. Ułatwi to współpracę w zakresie wiedzy oraz zapewni wydajność europejskich europejskich średnich i małych przedsiębiorstw.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania