European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Assessing Needs of Care In European Nations

Article Category

Article available in the following languages:

Przygotowania do starzenia się Europy

Dogłębne badania dotyczące opieki długoterminowej nad szybko rosnącą na całym kontynencie liczbą osób starszych pomogą w opracowaniu bardziej zrównoważonego modelu opieki nad tym znaczącym segmentem społeczeństwa.

Zdrowie icon Zdrowie

Populacja Europy gwałtownie się starzeje, co stanowi duże obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej krajów starego kontynentu. Zespół finansowanego przez UE projektu ANCIEN ("Assessing needs of care in European nations") przeprowadził badania nad opieką długoterminową nad osobami starszymi w Europie, by udoskonalić usługi i mechanizmy w zakresie opieki nad tą szybko rosnącą grupą wiekową. Zespół pracował nad stworzeniem realnych wizji korzystania z opieki długoterminowej w przyszłości oraz związanych z nią kosztów, a prace rozpoczęto od zebrania danych i przygotowania 22 raportów krajowych. Podczas opracowywania typologii dla różnych systemów opieki długoterminowej zespół projektu wybrał cztery reprezentatywne kraje (po jednym dla każdego typu), czyli Niemcy, Hiszpanię, Holandię i Polskę. Następnie poddano analizie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w każdym z tych krajów i, korzystając z przeprowadzonych przez Eurostat projektów dotyczących populacji, sformułowano prognozy związane z opieką. Kolejnym ważnym zbadanym zagadnieniem była rola opieki nieformalnej i prywatnego finansowania na tle wydatków publicznych. Zespół projektu ANCIEN przyjrzał się również modelowi korzystania z opieki, w tym wyborowi między opieką formalną i nieformalną, a także wyborowi między opieką w domu a instytucjonalną. Przeanalizowano świadczenie opieki formalnej i nieformalnej i zauważono, że liczba osób korzystających z opieki przejawia tendencje wzrostowe w każdym z badanych krajów. Wśród innych ważnych aspektów zbadanych przez zespół można wymienić rozwiązania technologiczne, które mają szansę wpłynąć na opiekę długoterminową, a także zagadnienia ekonomiczne, kulturowe, organizacyjne i ustawodawcze. Po dokładnym przeanalizowaniu i sklasyfikowaniu polityk związanych z jakością świadczonej opieki zespół projektu wskazał na potrzebę ustanowienia polityk zwiększających wydajność opieki długoterminowej. W następnej kolejności przeanalizowano działania zmierzające do poprawy jakości opieki długoterminowej, czyli wskaźniki ilustrujące na ile zrównoważone jest podejście do opieki długoterminowej w każdym z krajów. Zasadniczo zespół projektu opracował zaawansowany model epidemiologiczno-demograficzny, który umożliwia sporządzanie prognoz dotyczących przyszłych populacji osób starszych pod kątem wieku, płci i poziomu niepełnosprawności. Metodę tę można wykorzystywać w odniesieniu do krajów różnego typu, nawet jeśli brak jest szczegółowych danych dotyczących występowania niepełnosprawności. Wyniki i spostrzeżenia zespołu projektu są rozpowszechniane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej , która zawiera łącza do instytutów uczestniczących w pracach projektu. Wspomniana strona internetowa zawiera również raporty badawcze oraz wskazania dotyczące polityki, z których korzystać mogą zainteresowane strony. Jest to dla decydentów nieocenione narzędzie, umożliwiające przezwyciężanie wyzwań związanych z opieką długoterminową na rzecz powiększającej się populacji osób starszych w Europie. Może to podnieść jakość opieki oraz standard życia nie tylko starszych pacjentów, ale także całego społeczeństwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania