European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Risk of brain cancer from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence

Article Category

Article available in the following languages:

Korzystanie z telefonu komórkowego a występowanie nowotworu mózgu u dzieci

Zwiększone korzystanie z telefonów komórkowych zmobilizowało pracowników służby zdrowia do zbadania ich potencjalnego wpływu na zdrowie, przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Europejskie badania epidemiologiczne miały na celu analizę ryzyka związanego z rozwojem nowotworów OUN (guza mózgu).

Zdrowie icon Zdrowie

Telefony komórkowe emitują fale o częstotliwości radiowej oraz pola elektromagnetyczne o skrajnie niskiej częstotliwości, które mogą być pochłaniane przez mózg i OUN. Rozwijający się układ nerwowy u dzieci i nastolatków może być szczególnie wrażliwy na wpływ częstotliwości radiowej. Ponadto w perspektywie całego życia populacja dzieci będzie bardziej wystawiona na działanie fal radiowych wytwarzanych przez telefony komórkowe niż osoby, które zaczęły ich używać w późniejszym wieku. Dotychczasowe badania sugerują, że zwiększone ryzyko powstania glejaka w najbardziej narażonym obszarze mózgu występuje u osób, które często i długo korzystają z telefonów komórkowych. Zatem ocena potencjalnego wpływu na wzrost guza mózgu jest nieodzowna do tego, by podjąć odpowiednie środki w celu ochrony ludności. Głównym celem finansowanego z funduszy UE projektu MOBI-KIDS (Risk of brain cancer from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence) było przeprowadzenie oceny rakotwórczego wpływu częstotliwości radiowej emitowanej przez telefony komórkowe na dzieci i młodzież. W tym kontekście partnerzy projektu przeprowadzili międzynarodowe badania epidemiologiczne z grupą kontrolną dotyczące nowotworów OUN zdiagnozowanych w 14 krajach u młodych osób w związku działaniem pola magnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe. Naukowcy opracowali i poddali walidacji ulepszone algorytmy do szacowania stopnia narażenia na częstotliwość radiową i pola elektromagnetyczne z przenośnych urządzeń do komunikacji. Do badań zakwalifikowano prawie 900 przypadków stwierdzonych u osób między 10 a 24 rokiem życia, przy czym grupa kontrolna liczyła 1912 osób w podobnym wieku. Na tej podstawie uzyskano informacje na temat używania telefonów komórkowych, narażenia na promieniowanie jonizujące i środki chemiczne oraz promieniowanie w ramach diagnostyki medycznej. Uczestnicy wzięli udział w rozmowach, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z odpowiedziami udzielonymi pisemnie w kwestionariuszach wykorzystanych w poprzednich programach badawczych. Przypadki te dotyczyły zarówno łagodnych, jak i złośliwych guzów mózgu, których ognisko znajdowało się w obszarach mózgu szczególnie narażonych na działanie częstotliwości radiowej i pola elektromagnetycznego. Nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy badanymi przypadkami a grupą kontrolną w okresie od rozpoczęcia używania telefonów komórkowych, w dziennej liczbie prowadzonych rozmów lub długości rozmów w miesiącu. Badania MOBI-KIDS stanowią najrozleglejsze badania epidemiologiczne dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na ryzyko wystąpienia nowotworów UON u młodych osób. Wnioski z badań uświadamiają, że konieczne są lepsze metody oceny możliwych negatywnych skutków na UON. Rezultaty z pewnością przyciągną sporą uwagę opinii publicznej i mogą mieć znaczące implikacje społeczne.

Słowa kluczowe

Telefon komórkowy, dzieciństwo, nowotwór mózgu, ośrodkowy układ nerwowy, pola elektromagnetyczne, MOBI-KIDS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania