Skip to main content
European Commission logo print header

ASSESSMENT OF HEARING IN THE ELDERLY: AGING AND DEGENERATION - INTEGRATION THROUGH IMMEDIATE INTERVENTION

Article Category

Article available in the following languages:

Utrata słuchu u osób starszych w UE

Zespół UE zbadał utratę słuchu związaną z wiekiem (ARHL) jako aspekt niepełnosprawności. Określono zakres problemu, mechanizmy powodujące utratę słuchu, a także wprowadzono nowy program badań przesiewowych.

Zdrowie icon Zdrowie

Wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pokolenie wyżu demograficznego osoby starsze stanowią dużą część populacji Europy i liczba ta rośnie. Celem UE jest utrzymanie dobrego stanu zdrowia i aktywności starszych obywateli, ale utrata słuchu jest zarówno przyczyną, jak i oznaką narastającej niepełnosprawności. Finansowany przez UE projekt AHEAD III (Assessment of hearing in the elderly: Aging and degeneration - Integration through immediate intervention) dotyczył problemu utraty słuchu. Zespół zbadał skutki utraty słuchu, sposoby zwiększania świadomości społecznej w zakresie wczesnego wykrywania i interwencji, a także kosztów wielkoskalowych badań przesiewowych. Konsorcjum szczegółowo określiło minimalne wymagania dotyczące badań przesiewowych i metod diagnostycznych oraz przedstawiło zalecenia dotyczące ich skutecznego wdrożenia przy użyciu dostępnych opcji. Grupa określiła także nowe kryteria dla nowo proponowanych technologii i przeanalizowała protokoły, które będą dostosowane do każdego europejskiego kraju lub regionu. Jednym z głównych osiągnięć projektu był kompleksowy przegląd powszechności występowania ARHL w Europie. Przegląd uwzględniał ponad 1000 źródeł. Naukowcy, wraz z niemiecką Ligą Seniorów, przeprowadzili także dwuetapową kampanię w sprawie ARHL w Niemczech i niemieckojęzycznych krajach europejskich. Drugi przegląd dotyczył mechanizmów utraty słuchu i potencjalnych interakcji z innymi stanami chorobowymi. Pozostałe badania dotyczyły starych i nowych metod badań przesiewowych oraz interwencji po zdiagnozowaniu utraty słuchu. W rezultacie zespół wdrożył w Walii program pilotażowy dotyczący nowej koncepcji badań przesiewowych pod kątem utraty słuchu. Po przeprowadzeniu oceny wyników i opublikowaniu stanowiska w tej sprawie, naukowcy z AHEAD III przystąpili do dalszych badań we Włoszech i na Cyprze. Druga faza badań przesiewowych odbyła się w Belgii, Niemczech i na Malcie. Zespół nawiązał również kontakt z programami badań przesiewowych pod kątem ARHL w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku zorganizowano międzynarodową konferencję dotyczącą badań przesiewowych pod kątem utraty słuchu u osób dorosłych. Do innych działań propagujących należały liczne wystąpienia w radiu i telewizji, kilka artykułów prasowych oraz ulotki reklamujące badania przesiewowe. Opublikowano 12 prac naukowych i wygłoszono 36 prezentacji na konferencjach. Dzięki projektowi AHEAD III Europa będzie lepiej przygotowana do wdrożenia i oceny badań przesiewowych pod kątem ARHL. Europejczycy mogą więc oczekiwać wyższej jakości życia w podeszłym wieku.

Słowa kluczowe

Utrata słuchu, osoby starsze, utrata słuchu związana z wiekiem, niepełnosprawność, AHEAD III, zwyrodnienie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania