Skip to main content

Stock Repurchases in the 21st Century: Theory, Evicence and Implications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Korporacje odkupują swoje zdrowie

Wykup akcji własnych udało się skutecznie wykorzystać do pobudzenia firm i gospodarki USA. Obecnie także Europa pragnie czerpać korzyści płynące z tego modelu.

Zmiana klimatu i środowisko

Istnieje wiele sposobów wzmocnienia europejskiej gospodarki, a jednym z nich jest koncepcja wykupu akcji własnych. Firmy zwykle wykupują własne, dostępne na rynku akcje, gdyż wierzą, że akcje te są niedowartościowane i chcą podnieść wartość rynkową pozostałych akcji. Powyższe stanowi fundament koncepcji wykupu akcji własnych, uważanej za zdrową metodę podnoszenia wartości akcji firmy oraz utrzymywania jej konkurencyjności. Tego typu działania, bardzo popularne w USA już od połowy lat 80., w Europie stały się legalne dopiero pod koniec lat 80. Działania te nie tylko uważane są za istotne narzędzie służące zwracaniu gotówki akcjonariuszom, ale także pomogły uzyskać znaczny wzrost rynku w USA. Jednak z wielu powodów wykup akcji lub udziałów nie sprawdził się w Europie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Wykup akcji własnych w XXI wieku: teoria, dowody i implikacje” ('Stock repurchases in the 21st century: theory, evidence and implications' - Stock repurchases) poszukuje się odpowiedzi na pytanie, „dlaczego?”. W ramach projektu badana jest teoria i konsekwencje stojące za powyższym wykupem akcji własnych. Celem projektu jest zwiększenie świadomości rządów w zakresie możliwości regulowania wykupów akcji własnych, doradzanie firmom w zakresie optymalnego momentu wykupu oraz informowanie inwestorów w zakresie odpowiedniego dopasowywania strategii inwestycyjnych. Aby osiągnąć powyższe cele, partnerzy uczestniczący w projekcie muszą zrozumieć właściwości i ograniczenia gospodarcze wykupu akcji własnych, sposób wykorzystywania mechanizmów wykupu akcji własnych przez firmy oraz wpływ wywierany przez regulacje. W związku z powyższym, w ramach projektu przeprowadzono badanie teoretyczne dotyczące realizacji wykupów własnych oraz badanie na temat wyboru pomiędzy wykupem akcji własnych a dywidendą. Potwierdzono przewidywania uzyskane w wyniku pierwszego badania, zapewniając lepszy wgląd w sposób, w jaki należy przeprowadzać wykup akcji własnych. Także wyniki drugiego, ukończonego już badania, dostarczyły odpowiedź na pytanie, kiedy należy wykorzystać dostępną gotówkę na dywidendy, a kiedy lepiej wykorzystać ją do wykupu akcji własnych. Powyższe wyniki zaprezentowano podczas wielu różnych konferencji, np. na spotkaniu organizacji Western Finance Association w 2009 roku. Wyniki omówiono również w zróżnicowanym środowisku akademickim, w tym w University of Mannheim, University of Houston, Babson College, Bentley University oraz Boston University. Europejskie przedsiębiorstwa, uzbrojone w ten nowy zestaw wiedzy i wyników badań, będą mogły o wiele skuteczniej wykorzystać wykup akcji własnych, ożywić korporacje, utrzymać konkurencyjność i stymulować wzrost gospodarczy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania