European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

User Driven Stimulation of Radical New Technological Steps in Surface Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Droga do lepszej przyszłości

Wyjaśnienie przyszłych wyzwań w dziedzinie transportu, odpowiednie planowanie oraz znajdowanie nowatorskich rozwiązań pomoże w stworzeniu lepszego świata. W finansowanym przez Unię Europejską projekcie starano się znaleźć sposoby na realizację tych przesłanek.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Jeśli chcemy stworzyć zaawansowaną, realną cywilizację dla siebie oraz naszych dzieci, to powinniśmy spoglądać kilka dziesiątek lat do przodu, oraz odpowiednio planować. W ramach finansowanego przez UE projektu, pod nazwą „Stymulacja nowych czynności technicznych w transporcie naziemnym, sterowana przez użytkownika” (U-STIR), badano wyzwania w dziedzinie europejskiego transportu naziemnego, przewidywane po roku 2050. W projekcie podano w zarysie nowe, radykalne koncepcje techniczne i zaproponowano nowe rozwiązania dla mobilności i transportu przy jednoczesnej poprawie jakości życia i środowiska. W ramach projektu wykorzystano nowatorskie inkubatory, w ramach których powstają rozmaite koncepcje dotyczące technicznych elementów sterowania do roku 2050 i później. Kreatywne procesy pobudzane są przez partnerów przedstawiających rozmaite narzędzia i koncepcje w ramach warsztatów naukowych. Projekt U-STIR wprowadził również klimat przyjazny tworzeniu innowacji, motywując naukowców, przemysł oraz użytkowników do uczestnictwa w procesie innowacji i przekazując interesariuszom pomysły, jak wspierać takie procesy nowatorskiej doskonałości. Projekt rozpoczęto od analizy bieżących i przewidywanych luk we wprowadzaniu innowacji. Podsumowano główne zagadnienia i przewidziano problemy środowiskowe i socjoekonomiczne związane z transportem, korelując je z innowacjami w transporcie naziemnym. Podczas prac U-STIR zebrano następnie informacje w zakresie celów strategicznych, luk i innowacji, związanych z wyzwaniami istniejącymi w zakresie transportu, by przygotować raport na temat przewidywanej działalności. Zanalizowano istniejące kampanie innowacji, związane z propagowanym w ramach UE Rokiem Innowacji, a także zbadano nowe sposoby inicjowania nowatorstwa. Partnerzy projektu organizowali również warsztaty informacyjne wraz z lokalnymi interesariuszami. Zasadnicze uzyskane wnioski dotyczą klimatu innowacji w każdym z krajów, a ich rezultaty służyć będą w charakterze założeń wejściowych dla przyszłych warsztatów. Nowatorski portal, o nazwie pompa innowacji, stał się częścią strony internetowej projektu i umożliwił wsparcie dla innych zadań projektowych. Posiada on dwa cenne mechanizmy, z których pierwszy jest narzędziem wsparcia dla kreatywności, a drugi to sekcja „narzędzi i materiałów”, także wspomagająca dalej założenia projektu. W celu zainicjowania i zachęcenia do stworzenia klimatu przyjaznego dla innowacji, projekt współdziała z licznymi placówkami badawczymi, firmami i środowiskami naukowymi. W następnej kolejności ma nastąpić wymiana praktyk wprowadzania innowacji, oraz planowane jest upowszechnienie wyników projektu. Jeśli Europejczycy dowiedzą się o wyzwaniach, jakie występować będą w zakresie transportu naziemnego w ciągu następnych dekad, to z pewnością nastąpią nowe porozumienia dotyczące jaśniejszej i przyjaźniejszej ekologicznie przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania