Skip to main content

European Network of Science Centres in communicating energy-related topics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mobilna wystawa o energii odnawialnej

Uświadamianie opinii publicznej, a w szczególności młodzieży, o najnowszych postępach w dziedzinie energii odnawialnej za pośrednictwem wystaw naukowych, zachęciło wiele społeczności do stosowania zasad większej wydajności energetycznej.

Energia

Energia odnawialna jest jednym z najistotniejszych zagadnień naukowych naszych czasów i wzbudza zainteresowanie obywateli w całej Europie. Oznacza ona bardziej ekologiczne miasta, czystszy transport i zdrowsze życie dla każdego, a więc pozwala urzeczywistnić wizję, która ma niedające się przecenić implikacje społeczne i gospodarcze. W tym kontekście centra naukowe i muzea nauki mogą odegrać istotną rolę w upowszechnianiu najświeższych informacji na temat tego intrygującego zagadnienia. Mając ten cel na względzie, w ramach finansowanego przez UE projektu "European network of science centres in communicating energy-related topics" (SCICOM) poszukiwano różnych innowacyjnych sposobów rozpowszechniania informacji o energii odnawialnej wśród opinii publicznej. Zespół projektu pracował ochoczo nad wzmocnieniem centrów naukowych i muzeów nauki w Europie z wykorzystaniem wielu sposobów. Zainicjowano partnerstwa między instytucjami organizującymi wystawy naukowe oraz stworzono sieć centrów naukowych, które uwydatniają i przedstawiają zagadnienia związane z energią. Co najważniejsze zespół opracował koncepcję mobilnej wystawy pod nazwą Wyspa energetyczna. Głównym celem wystawy było zaprezentowanie opinii publicznej w łatwy do zrozumienia sposób zalet energii odnawialnej. Przedsięwzięcie zostało wsparte kilkoma warsztatami odbywającymi się w ramach nowo powstałej sieci oraz publikacją wspólnego opracowania polityki w sprawie komunikowania zagadnień związanych z energią odnawialną. Wystawę otwarto w Rzymie w listopadzie 2009 roku, następnie można ją było zobaczyć w miastach Estonii, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa. Odwiedziło ją ponad 300 tyś. osób, co dowodzi, jak dużym zainteresowaniem się cieszyła. Pomimo zakończenia projektu zespół zatroszczył się o to, aby Wyspa energetyczna mogła być nadal, przez pewien czas, wypożyczana innym muzeom i centrom naukowym. Wystawa nie tylko zainteresowała i wyedukowała społeczeństwo, a w szczególności młodzież, ale wymagała zaangażowania od decydentów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Upowszechniając wiedzę, projekt wzmocnił gospodarkę opartą na wiedzy sprzyjając przyszłości opartej na oszczędności energii i energii odnawialnej.

Słowa kluczowe

Mobilna wystawa, energia odnawialna, centra naukowe, muzea nauki, wyspa energetyczna, decydenci, oszczędność energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania