Skip to main content
European Commission logo print header

ENVIRONMENTAL HEALTH RISKS IN EUROPEAN BIRTH COHORTS

Article Category

Article available in the following languages:

Związek między zdrowiem a środowiskiem

Zgromadzenie szczegółowych danych dotyczących tego, jak środowisko może wpływać na matki i dzieci przed i po ich narodzeniu, pomoże w opracowaniu lepszych polityk dotyczących zdrowszej przyszłości.

Zdrowie icon Zdrowie

Zanieczyszczenie powietrza i wody to jedne z głównych zagrożeń środowiskowych, które powodują niepotrzebne zagrożenie dla zdrowia niemowląt i dzieci. Toksyczne odpady, promieniowanie nadfioletowe, dym tytoniowy, substancje zanieczyszczające wodę oraz szkodliwe alergeny to tylko niektóre z substancji zanieczyszczających, które mogą wpływać na rozwój płodowy i rozwój dzieci. Zjawiska te często prowadzą do wrodzonych wad fizycznych, chorób układu oddechowego, trudności w nauce, problemów z zachowaniem, niskiej masy urodzeniowej a nawet raka, skłaniając UE do rozwiązania tego kosztownego problemu stwarzającego zagrożenie dla życia. Finansowany ze środków UE projekt ENRIECO ("Environmental health risks in European birth cohorts") przeprowadził analizę danych dotyczących reakcji na ekspozycję, metod i narzędzi pochodzących z badań kohort noworodków w celu identyfikacji powiązań między czynnikami ekspozycji i zdrowiem. Celem projektu było wspieranie tworzenia lepszych polityk w celu poprawy zdrowia środowiskowego dzieci i ograniczenia związanych z tym kosztów gospodarczych i społecznych. Aby osiągnąć te cele, projekt przebadał 36 kohort noworodków w Europie obejmujących łącznie 350 000 par matek z dziećmi. Drobiazgowo przeanalizowano dane dotyczące zdrowia, ekspozycji oraz próbki biologiczne w celu stworzenia baz danych i protokołów służących do poznania funkcji reakcji na ekspozycję za pomocą szczegółowych studiów przypadków. Co ciekawe, wśród bardzo wyczerpującego katalogu źródeł zanieczyszczeń projekt uwzględnił wiele substancji zanieczyszczających, których skutki działania nie zostały jak dotąd odpowiednio zbadane. W tej grupie znajdował się szereg biologicznych substancji zanieczyszczających, metali, pestycydów i nowych rodzajów substancji, takich jak środki zmniejszające palność. Uwzględniono również inne rodzaje rzadko badanych czynników zanieczyszczających, takich jak hałas, pola częstotliwości radiowej i różne skutki działania promieniowania. Na tym tle zespół projektu zbadał wyniki dotyczące zdrowia związane z ciążą, rakiem, alergiami dziecięcymi i astmą oraz funkcję neurobehawioralną i poznawczą. Oprócz zaburzeń metabolicznych i zaburzeń układu dokrewnego zbadano również wyniki związane ze wzrostem dzieci. Następnie w ramach projektu ENRIECO dokonano szczegółowej oceny ekspozycji środowiskowej i metod oceny ekspozycji dla kohort noworodków. Do kluczowych czynników uwzględnionych w badaniach należał zawód matki i okres narażenia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zawodowego. Podsumowując, projekt zgromadził szczegółowe informacje o środowisku i zdrowiu dotyczące kohort noworodków, tworząc scentralizowaną bazę danych uwzględniającą funkcje narażenie–reakcja w odniesieniu do różnych wyników dotyczących zdrowia (http://www.birthcohortsenrieco.net/). Wszystkie informacje zostały poddane szczegółowej ocenie i rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron za pośrednictwem warsztatów, publikacji prasowych i różnych narzędzi ułatwiających pracę pracownikom akademickim, departamentom zajmującym się zdrowiem publicznym i decydentom w całej Europie. Projekt ENRIECO był pierwszą inicjatywą tego rodzaju, która publicznie udostępniła informacje tego rodzaju wraz z rekomendacjami dotyczącymi ustaleń poczynionych w ramach projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania