Skip to main content
European Commission logo print header

Raising citizens awareness and appreciation of EU research on sustainable transport in the urban environment

Article Category

Article available in the following languages:

Udział społeczeństwa w bardziej ekologicznym transporcie miejskim

Zaangażowanie obywateli w zagadnienia z zakresu transportu zrównoważonego stanowi kluczowy element projektu europejskiego, który pomógł podnieść poziom świadomości w zakresie badań naukowych i polityk dotyczących mobilności na obszarach miejskich. Dzięki udziałowi społeczeństwa powyższa inicjatywa umożliwiła zwiększenie stopnia zrównoważenia transportu sprawiając, że opinie obywateli docierają do decydentów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wspierany przez UE projekt o nazwie „Zwiększanie świadomości obywateli i stopnia docenienia przez nich badań naukowych prowadzonych przez UE na temat transportu w środowisku miejskim” ('Raising citizen awareness and appreciation of EU research on sustainable transport in the urban environment' - Move Together), poprzez stworzenie panelu konsultacyjnego dla obywateli Europy, pozwolił ocenić wpływ programów badawczych UE na codzienne życie obywateli. Projekt zobrazował również, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą pozytywnie wpłynąć na mobilność miejską oraz jakość życia. Inicjatywa podjęta w ramach projektu stanowiła ponadto zachętę do silniejszego wsparcia ze strony opinii publicznej, a także do udziału w planowaniu oraz realizacji działań dotyczących badań i polityk UE w zakresie transportu zrównoważonego w środowiskach miejskich. Partnerzy uczestniczący w projekcie współpracowali z dwoma grupami obywateli. Pierwszą z nich była międzynarodowa grupa fokusowa, złożona z 27 członków wybranych losowo w każdym z krajów Europy, którzy wzięli udział w warsztatach oraz w lunchu, który odbył się w ramach konferencji 'Move Together'. Drugą grupę tworzyło 24 obywateli wybranych w sposób losowy w każdym z rejonów aglomeracji rzymskiej, którzy wzięli udział w dwóch warsztatach oraz w lokalnej konferencji 'Move Together'. Zaangażowanie tych dwóch grup umożliwiło opracowanie deklaracji obywateli 'Move Together' ('Move Together citizens declarations'), zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie lokalnym. Deklaracje te obejmują szereg wiadomości, które ilustrują stopień zrozumienia przez obywateli badań prowadzonych przez UE w zakresie transportu miejskiego oraz ich wpływu na życie codzienne. Doświadczenia zgromadzone w ramach projektu zaprezentowano szerokiej publiczności dzięki mobilnej wystawie, którą prezentowano w Wiedniu, Rzymie, Budapeszcie, Nicei oraz Brukseli. Zorganizowano także wystawę podsumowującą, a w całej Europie zaprezentowano wystawę plakatów. W konferencji uczestniczyli między innymi decydenci oraz zainteresowane strony, przedstawiciele miast, w których odbyły się wystawy 'Move Together', a także przedstawiciele paneli obywatelskich. Działania podjęte w ramach projektu umożliwiły skuteczny udział obywateli w planowaniu i prowadzeniu badań dotyczących zrównoważonego transportu miejskiego. Wynikiem projektu był pozytywny wpływ na jakość życia obywateli EU.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania