Skip to main content

Raising citizens awareness and appreciation of EU research on sustainable transport in the urban environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udział społeczeństwa w bardziej ekologicznym transporcie miejskim

Zaangażowanie obywateli w zagadnienia z zakresu transportu zrównoważonego stanowi kluczowy element projektu europejskiego, który pomógł podnieść poziom świadomości w zakresie badań naukowych i polityk dotyczących mobilności na obszarach miejskich. Dzięki udziałowi społeczeństwa powyższa inicjatywa umożliwiła zwiększenie stopnia zrównoważenia transportu sprawiając, że opinie obywateli docierają do decydentów.

Zmiana klimatu i środowisko

Wspierany przez UE projekt o nazwie „Zwiększanie świadomości obywateli i stopnia docenienia przez nich badań naukowych prowadzonych przez UE na temat transportu w środowisku miejskim” ('Raising citizen awareness and appreciation of EU research on sustainable transport in the urban environment' - Move Together), poprzez stworzenie panelu konsultacyjnego dla obywateli Europy, pozwolił ocenić wpływ programów badawczych UE na codzienne życie obywateli. Projekt zobrazował również, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą pozytywnie wpłynąć na mobilność miejską oraz jakość życia. Inicjatywa podjęta w ramach projektu stanowiła ponadto zachętę do silniejszego wsparcia ze strony opinii publicznej, a także do udziału w planowaniu oraz realizacji działań dotyczących badań i polityk UE w zakresie transportu zrównoważonego w środowiskach miejskich. Partnerzy uczestniczący w projekcie współpracowali z dwoma grupami obywateli. Pierwszą z nich była międzynarodowa grupa fokusowa, złożona z 27 członków wybranych losowo w każdym z krajów Europy, którzy wzięli udział w warsztatach oraz w lunchu, który odbył się w ramach konferencji 'Move Together'. Drugą grupę tworzyło 24 obywateli wybranych w sposób losowy w każdym z rejonów aglomeracji rzymskiej, którzy wzięli udział w dwóch warsztatach oraz w lokalnej konferencji 'Move Together'. Zaangażowanie tych dwóch grup umożliwiło opracowanie deklaracji obywateli 'Move Together' ('Move Together citizens declarations'), zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie lokalnym. Deklaracje te obejmują szereg wiadomości, które ilustrują stopień zrozumienia przez obywateli badań prowadzonych przez UE w zakresie transportu miejskiego oraz ich wpływu na życie codzienne. Doświadczenia zgromadzone w ramach projektu zaprezentowano szerokiej publiczności dzięki mobilnej wystawie, którą prezentowano w Wiedniu, Rzymie, Budapeszcie, Nicei oraz Brukseli. Zorganizowano także wystawę podsumowującą, a w całej Europie zaprezentowano wystawę plakatów. W konferencji uczestniczyli między innymi decydenci oraz zainteresowane strony, przedstawiciele miast, w których odbyły się wystawy 'Move Together', a także przedstawiciele paneli obywatelskich. Działania podjęte w ramach projektu umożliwiły skuteczny udział obywateli w planowaniu i prowadzeniu badań dotyczących zrównoważonego transportu miejskiego. Wynikiem projektu był pozytywny wpływ na jakość życia obywateli EU.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017