Skip to main content

The Future Impact of Security and Defence Policies on the European Research Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wkład bezpieczeństwa i obronności do Europejskiego Obszaru Badawczego ('European Research Area')

Ujęcie zagadnień z zakresu obronności i bezpieczeństwa w europejskiej polityce dotyczącej nauki i technologii stanowi ważny krok w kierunku Europejskiego Obszaru Badawczego. Naukowcy zbadali, jaki może być wpływ połączonych polityk na powyższe działania oraz na kolejny program ramowy.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu o nazwie „Bezpieczeństwo i obronność w Europejskim Obszarze Badawczym” ('Security and defence in the European research area' - Sandera) zbadano przyszłe powiązania pomiędzy europejskimi politykami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Inicjatywa ta łączy dwa kluczowe obszary polityczne: przejście w kierunku Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) oraz bezpieczeństwo obywateli UE. W celu określenia bodźców kierujących zmianami w zakresie powiązań pomiędzy politykami w zakresie bezpieczeństwa i obronności, naukowcy przeanalizowali scenariusze sięgające roku 2020. Naukowcy współpracowali także z decydentami oraz zainteresowanymi stronami, w celu lepszego zrozumienia skutków, jakie dotkną zarówno ERA, jak i prowadzone w przyszłości badania. Działania podjęte w ramach projektu Sandera obejmowały również zachętę do dialogu poprzez tworzenie silniejszych więzi pomiędzy różnymi społecznościami politycznymi, a także wywiady z zainteresowanymi stronami i ekspertami. Stworzono również model złożonych zależności pomiędzy ERA a politykami w zakresie badań i innowacji w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Prace prowadzone w ramach projektu pomogą zwiększyć zdolności gromadzenia i przetwarzania przez Komisję Europejską informacji w zakresie polityk strategicznych i ułatwią dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz pozwolą wspierać nowe sieci polityczne. Inicjatywa ta będzie miała również skutki społeczno-gospodarcze: pomoże określić nowe obszary badawcze, możliwości badawcze oraz kwestie ramowe, które mogą stanowić wkład do kolejnego programu, zwanego 8PR (FP8). Oprócz powyższego, projekt Sandera pomoże również zachęcić większą liczbę naukowców do prac w obszarze badań długoterminowych oraz szkolić jednostki i organizacje w zakresie technik stosowanych w ramach projektu. Dzięki temu projekt będzie stanowił istotny wkład do tworzenia zdolności badawczych UE, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo obywateli Europy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania