Skip to main content

Molecular Mechanisms in Diabetic Embryopathy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cukrzyca leży nam na sercu

W Europie cukrzyca i towarzyszące jej powikłania są czwartą co do częstości przyczyną zgonów. Przy rosnącej liczbie przypadków ciąży cukrzycowej sytuacja nie poprawi się, o ile naukowcy nie zaczną działać szybko.

Zdrowie

Projekt "Mechanizmy molekularne w embriopatii cukrzycowej" (Diabetic embryopathy) ma na celu zbadanie, jaki wpływ na zarodek ma cukrzyca matki. Dostępne dane już teraz wskazują na zwiększone ryzyko wad rozwojowych serca i nieprawidłowej jego czynności. Mimo że same wady rozwojowe są dobrze udokumentowane, nadal brak wystarczającej wiedzy na temat ich przyczyn molekularnych. Mając na celu przede wszystkim określenie zjawisk zachodzących na poziomie tkanek lub komórek określonych typów w embrionach narażonych na cukrzycę, naukowcy badają procesy molekularne prowadzące do wad rozwojowych układu krążenia powodowanych przez cukrzycę. Główna hipoteza przyjęta w badaniu głosi, że podczas ciąży cukrzycowej ekspresja genów jest zmieniona w sposób zakłócający prawidłowy rozwój serca. Używając modelu mysiego, badacze projektu Diabetic embryopathy przeanalizowali zmiany, jakie zachodzą w rozwijającym się sercu zarodka w środowisku cukrzycowym. U zarodków tych zaobserwowano o 17% więcej wad rozwojowych serca w porównaniu z zarodkami rozwijającymi się bez narażenia na cukrzycę. Wady układu krążenia objawiały się krwotokami i obrzękami, a także nieprawidłową strukturą narządów. Globalne profilowanie ekspresji genów potwierdziło, że zaburzenia w prawidłowym transferze genów odgrywają istotną rolę w rozwoju zarodków. Jednym z takich czynników transkrypcyjnych jest czynnik indukowany hipoksją 1 alfa (HIF1a). Badanie wykazało 20% wzrost występowania wad wrodzonych i poważnych zmian w ekspresji genów zarodków HIF1a+/- przy ekspozycji na cukrzycę. Wskazuje to na aktywowane przez HIF1 szlaki jako możliwe mechanizmy kluczowe przy powstawaniu wad wrodzonych związanych z cukrzycą. Wyniki niektórych badań przeprowadzonych w ramach omawianego projektu zaprezentowano na 49 Dorocznym Spotkaniu Towarzystwa Teratologicznego (2009), dwukrotnie na łamach Journal of Applied Physiology (2010) oraz na plakacie w Keystone w stanie Colorado (USA) (2010). Projekt Diabetic embryopathy ma na celu poszerzenie obecnej wiedzy z zakresu wad rozwojowych związanych z ciążą cukrzycową. Pozwoli także lepiej poznać wynikające z cukrzycy choroby u osób dorosłych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania