Skip to main content

CArbon-free Electricity by SEWGS: Advanced materials, Reactor and process design

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usuwanie dwutlenku węgla z syngazu przed spalaniem

Przejście ze spalania paliw kopalnych na alternatywną energię odnawialną wymaga czasu, jednak globalna zmiana klimatu to problem wymagający natychmiastowych działań. Zespół finansowanych przez UE naukowców opracował niezawodny sposób na emisje związane ze spalaniem.

Energia

Na tym przejściowym etapie programy wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), które redukują ilość tego związku uwalnianą do atmosfery, są pilnie potrzebne. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu 'Carbon-free electricity by SEWGS: Advanced materials, reactor and process design' (CAESAR) naukowcy osiągnęli potężny przełom w wydajności sorpcyjnej CO2. To może okazać się przydatne w zastosowaniu technologii wychwytywania CO2 przed spalaniem. Proces wspomaganej sorpcją konwersji gazu wodnego (SEWGS) polega na usuwaniu CO2 z wysokotemperaturowego I wysokociśnieniowego strumienia gazu syntezowego, tzw. Syngazu. Wiąże się to z przepuszczaniem gazu przez liczne naczynia wypełnione katalitycznie czynnym adsorbentem CO2. Wynikiem jest praktycznie bezemisyjny, bogaty w wodór strumień produktu. Proces SEWGS, który powstał I był testowany jeszcze w ramach szóstego programu ramowego (6PR), został udoskonalony pod auspicjami projektu CAESAR. Jego celem było obniżenie kar za nadmierne zużycie energii oraz kosztów wychwytywania CO2 poprzez opracowanie lepszych sorbentów. Po przetestowaniu ponad 400 różnych opcji, naukowcy uzyskali I opatentowali formułę ALKASORB. To ograniczyło koszty wychwytywania CO2 o 15% I zmniejszyło zużycie energii na tonę emisji CO2, których udało się uniknąć, o 30% w porównaniu z konwencjonalną technologią. Aby dodatkowo zmniejszyć koszty I zwiększyć konkurencyjność dzięki technologii wychwytywania CO2 po spalaniu, prace nad sorbentem kontynuowano I w efekcie uzyskano ALKASORB+. Udoskonalony sorbent pozwolił na imponującą 40% redukcję kosztów wychwytywania CO2 oraz 44% spadek zużycia energii. Technologia SEWGS jest gotowa do wdrożenia na większą skalę w jednostce pilotażowej, która powinna zademonstrować gotowość technologiczną w warunkach terenowych przed dalszym zwiększaniem skali I komercjalizacją. Bezemisyjna produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych jest w zasięgu ręki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania