Skip to main content

COordination of NANOMETrology in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prawdziwy wymiar nanometrologii w UE

Nanotechnologia kryje w sobie olbrzymi potencjał w kontekście zastosowań i korzyści gospodarczych dla UE. Jest ona nieodłącznym elementem nanotechnologii i musi rozwijać się wraz z rozwojem nanonauki.

Technologie przemysłowe

Nanometrologia to nauka zajmująca się pomiarami w nanoskali. Rozwój dzisiejszej gospodarki światowej jest zależny od niezawodnych pomiarów, dlatego powołano do życia projekt CO-NANOMET ("Coordination of nanometrology in Europe"). Celem finansowanego przez UE projektu było ustalenie europejskiej strategii rozwoju nanometrologii. Prace obejmowały zidentyfikowanie najważniejszych działań związanych z nanometrologią prowadzonych na terenie Europy oraz koordynację szkoleń i kształcenia naukowców, inżynierów oraz użytkowników końcowych. Utworzono pięć zespołów roboczych w celu zbadania dziedzin, takich jak inżynieria nanocząsteczek, nanobiotechnologia, cienkie błony i powierzchnie strukturyzowane, najważniejsze techniki pomiarów i sond skanujących, modelowanie oraz symulacja. Każda z grup sporządziła opracowanie, a następnie zorganizowano odpowiednie warsztaty, by dogłębnie zbadać uzyskane wyniki. Na podstawie tych wyników zespół projektu CO-NANOMET stworzył pracę zatytułowaną "Introductory guide to nanometrology" (Wprowadzenie do nanometrologii). To wprowadzenie jest cennym narzędziem w społeczności związanej z nanometrologią. Pogłębia wiedzę na temat tej dziedziny i ustanawia ogólne ramy odniesienia w metrologii. Członkowie projektu opracowali również wizję rozwoju nanometrologii europejskiej na rok 2020 oraz wyznaczyli przyszłe cele i potrzeby badawcze. Poprzez zwiększenie niezawodności pomiarów i analiz w nanoskali projekt CO-NANOMET bez wątpienia wniósł wkład w naukę oraz gospodarkę UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania