Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Otwarte zaproszenie do odejścia od plastiku

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ogłoszono pierwsze z dwóch otwartych konkursów dla przedsiębiorstw zainteresowanych opracowaniem materiałów biopochodnych. Jedną z korzyści dla zwycięzców będzie dostęp do najnowocześniejszych technologii, które pomogą im dbać o innowacyjność i opracowywać nowatorskie produkty.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Prowadzisz przedsiębiorstwo i już teraz rozwijasz produkty oparte na biomateriałach? Chcesz rozwinąć działalność w tym kierunku? A może masz pomysł na innowacyjny produkt oparty na materiałach pochodzenia biologicznego? W każdym z tych trzech przypadków otwarty konkurs ogłoszony w ramach finansowanego przez UE projektu INN-PRESSME może być bodźcem, który umożliwi rozwój materiałów biopochodnych i ich wykorzystanie w skali przemysłowej. Rozpoczęty 1 grudnia 2022 roku otwarty konkurs jest pierwszym z dwóch zaplanowanych na okres realizacji projektu. Zaproszenie zostało skierowane do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze technologicznym i innych obszarach, a także start-upów i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji oraz dużych przedsiębiorstw przemysłowych, które dysponują obiecującymi koncepcjami innowacji. „Technicznie rzecz ujmując każde przedsiębiorstwo może przesłać swoje zgłoszenie, o ile spełnia podstawowe założenia. Ze względu na fakt, że skupiamy się na gospodarce o obiegu zamkniętym, zgłaszane produkty z tworzyw sztucznych, włókien lub kompozytów powinny nadawać się do recyklingu. Każde zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać potrzeby, ponadto oczekujemy, że złożenie wniosku poprzedzą badania laboratoryjne rozwiązania”, wyjaśnia dr Ulla Forsström, główna badaczka reprezentująca Ośrodek Badań Technicznych VTT z Finlandii – organizację pełniącą rolę koordynatora projektu, której wypowiedź przytacza artykuł opublikowany na portalu „Packaging Europe”. Termin składania zgłoszeń w ramach pierwszego naboru upływa 30 stycznia 2023 roku. To wyjątkowa okazja, która pozwoli przedsiębiorstwom przetestować swoje rozwiązania przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu mogą zweryfikować, czy opracowane pomysły są rzeczywiście możliwe do zrealizowania na większą skalę. Złożone wnioski zostaną ocenione przez radę ekspertów na podstawie ich doskonałości, oddziaływania gospodarczego, społecznego, środowiskowego i technologicznego oraz jakości i skuteczności realizacji.

Szybszy rozwój biomateriałów

Materiały pochodzenia biologicznego mogą potencjalnie zastąpić konwencjonalne tworzywa sztuczne i pomóc w przestawieniu gospodarki Europy na obieg zamknięty. Z tego powodu przedsiębiorstwa z całego Starego Kontynentu starają się opracować i wprowadzić na szeroką skalę realne alternatywy dla tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych. Zanim jednak to nastąpi, muszą rozwiązać szereg problemów związanych z trwałością, wytrzymałością, wagą i ceną nowatorskich materiałów. Dzięki stworzonemu przez siebie otwartemu środowisku testowemu innowacji (OITB) zespół projektu INN-PRESSME ułatwia ten proces poprzez wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek w ich wysiłkach na rzecz rozwoju rozwiązań biopochodnych w sektorach opakowań, energii, transportu i dóbr konsumpcyjnych. Stworzone przez zespół projektu środowisko opiera się na 16 liniach pilotażowych i oferuje szeroki zakres usług w zakresie przetwarzania surowców, rozwoju materiałów i modernizacji. Zespół koncentruje się na nanocelulozie, tworzywach pochodzenia biologicznego i włóknach naturalnych, aby zapewnić, że opracowywane produkty będą bardziej przyjazne dla środowiska. „Beneficjenci otrzymają dostęp do naszych badań pilotażowych na dużą skalę bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów”, wyjaśnia dr Forsström w tej samej informacji. „Następnie w oparciu o naszą wiedzę dostosujemy instalacje pilotażowe, aby opracować rozwiązania, które umożliwią zwiększanie skali produkcji”. W ramach pierwszego konkursu zespół zamierza wybrać od pięciu do dziewięciu koncepcji innowacji. Łącznie plany zakładają wyłonienie 12–15 koncepcji innowacyjnych rozwiązań. Zwycięskie zespoły otrzymają możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technologii linii pilotażowych INN-PRESSME do rozwoju swoich innowacji w zakresie biomateriałów. Formularz rejestracyjny do pierwszego otwartego konkursu INN-PRESSME (open INNovation ecosystem for sustainable Plant-based nano-enabled biomateRials deploymEnt for packaging, tranSport and conSuMEr goods) można pobrać ze strony internetowej projektu. Więcej informacji: strona projektu INN-PRESSME

Słowa kluczowe

INN-PRESSME, biomateriał, materiał pochodzenia biologicznego, materiał biopochodny, gospodarka o obiegu zamkniętym, tworzywo sztuczne, otwarty konkurs

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

18 Stycznia 2023