Skip to main content
European Commission logo print header

Elucidation of a microRNA turnover machinery in C. elegans

Article Category

Article available in the following languages:

Łączenie genetycznych kropek

Cząsteczki mikro-RNA składają się z dużych grup genów odpowiedzialnych za rozmaite procesy biologiczne. Ich aktywność posttranskrypcyjna zwykle prowadzi do represji transkrypcji i wyciszenia genu.

Zdrowie icon Zdrowie

U zwierząt cząsteczki mikro-RNA (miRNA) parują się z informacyjnymi cząsteczkami RNA (mRNA), aby skierować je do represji translacji lub rozszczepienia (podziału). Docelowe cząsteczki mRNA poddane represji koncentrują się w formie cytoplazmatycznych struktur zwanych ciałkami P (P-bodies). Na tym etapie pewne cele mogą ulegać degradacji, podczas gdy inne są stabilne i mogą ulec ponownej ekspresji. W obu przypadkach niewiele wiadomo o losie represjonujących miRNA. Czy poddawane są recyklingowi czy degradacji? Zarówno niedostateczna, jak i nadmierna ekspresja miRNA może skutkować u człowieka nieprawidłowościami rozwojowymi i prowadzić do chorób. W przypadku raka cząsteczki miRNA mogą działać jako supresory guzów i onkogeny. Ta wiedza wymaga prac, których celem będzie kontrolowanie poziomów ekspresji miRNA w komórkach dzięki dokładniejszemu poznaniu obrotu cząsteczek miRNA. Takie osiągnięcie przyniosłoby wiedzę o obiegu metabolicznym miRNA oraz lepsze zrozumienie stanów patologicznych związanych z dysregulacją miRNA. Celem projektu "Wyjaśnianie mechanizmów obrotu cząsteczkami mikro-RNA u gatunku C. elegans" (MIRT) była identyfikacja mechanizmów obrotu miRNA lub jego komponentów oraz ustalenie biochemicznej charakterystyki obrotu miRNA i jej mechanizmów. Wiedząc, że homeostaza miRNA podlega dalszej regulacji poprzez degradację dojrzałych cząsteczek miRNA, uczestnicy tego finansowanego przez UE projektu zajęli się hipotezą, według której istnieje dodatkowa warstwa regulacji aktywności miRNA. Eksperymenty wskazują, że znacząca regulacja aktywności miRNA zachodzi podczas biogenezy, a tym samym po transkrypcji. Nicień C. elegans, jako doskonały organizm modelowy do badań genetycznych i cytologicznych, został wybrany przez członków zespołu w celu podsumowania z punktu widzenia biochemii szeregu etapów biogenezy i obrotu miRNA. Pozytywne rezultaty pokazały, że zastosowanie w pracy C. elegans nie ogranicza efektywności metod biochemicznych. Ten wynik otwiera także nowe ścieżki badań z wykorzystaniem C. elegans w wielu dziedzinach. Efekty projektu MIRT niosą liczne implikacje dla badań nad ludzkimi chorobami wywoływanymi przez dysregulację ekspresji miRNA, mimo że te mechanizmy w dużej mierze wciąż są źle opisane. Osiągnięcia projektu wniosą duży wkład do przyszłych badań nad sieciami regulacyjnymi miRNA dzięki wiedzy, że z nieprawidłowymi poziomami ekspresji miRNA faktycznie wiążą się rozmaite choroby.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania