Skip to main content

Dynamics of Research Partnerships for NEST Performance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza dynamika projektów na rzecz lepszych ich wyników

Badanie dotyczące konfliktów i przeszkód obecnych wewnątrz konsorcjów projektowych, stworzonych w ramach Szóstego Programu Ramowego UE (6PR), może pozwolić usprawnić przyszłe programy ramowe.

Zmiana klimatu i środowisko

Akronim 'NEST' oznacza nową i rodzącą się naukę i technologię ('New and Emerging Science and Technologies'). NEST to inicjatywa europejska, prowadzona w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), której celem jest wspieranie wizjonerskich projektów badawczych, dokonywanie oceny nowych odkryć oraz praca nad ambitnymi celami w zakresie nauki i technologii ('science and technology' - S&T). Za pośrednictwem partnerstw projektowych inicjatywa NEST realizuje cele Europejskiego Obszaru Badawczego ('European Research Area' - ERA), zwiększając konkurencyjność Unii Europejskiej w szeregu dziedzin z zakresu badań i rozwoju. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Dynamika partnerstw badawczych na rzecz skuteczności NEST" ('Dynamics of research partnerships for NEST performance' - DYREP) zbadano dynamikę różnorodnych partnerstw badawczych w obrębie inicjatywy NEST. Uczestnicy projektu DYREP pragnęli zrozumieć, w jaki sposób partnerzy osiągają porozumienie, a także jak decyzje podejmowane przez partnerów oraz dynamika konsorcjów wpływają na uczestnictwo w projektach unijnych i na wyniki tych projektów. Dzięki powyższej wiedzy uczestnicy projektu DYREP opracowali narzędzia, metody i strategie zachęcania, powalające zarządzać badaniami naukowymi i dokonywać oceny projektów, zarówno przed ich rozpoczęciem, jak i po ich zakończeniu. Celem powyższych działań było wywarcie wpływu na proces opracowywania polityk oraz zmodernizowanie narzędzi przeznaczonych do stosowania w Siódmym Programie Ramowym (7PR), aby zapewnić bardziej wydajne finansowanie projektów. W ramach projektu DYREP dokonano oceny dynamiki ludzkich czynników projektowych, takich jak konflikty, rezygnacja uczestników czy ich odizolowanie, w odniesieniu do globalnej wydajności. Przeprowadzono także badanie dynamiki podczas trwania projektu i po jego zakończeniu. Wyniki wykazały, że większość jednostek odczuwała wysoki stopień zadowolenia z dynamiki międzyludzkiej, przy czym szczególnie dotyczyło to koordynatorów. Na podstawie powyższych wyników zespół projektowy zaproponował nową metodę, zwaną RADEN, która umożliwia wykrywanie przyszłych wyzwań w ramach tematyki "nauk społeczno-gospodarczych i humanistyki" ( 'Socio-economic sciences and humanities') Siódmego Programu Ramowego. Zamierzeniem uczestników projektu było ponadto niesienie pomocy w zakresie identyfikowania i mobilizowania zainteresowanych stron oraz decydentów w odniesieniu do projektów, a także odkrywanie pojawiających się trudności, zrozumienie wyzwań naukowych i analiza konkurencji. Projekty podobne do DYREP mogą potencjalnie zwiększyć skuteczność przyszłych programów badawczych oraz wspierać tworzenie lepszych partnerstw, gwarantujących udany przebieg projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania