Skip to main content
European Commission logo print header

Advanced Scanning PRobes for Innovative Nanoscience and Technology

Article Category

Article available in the following languages:

Sukces sond UE

Każda nowa postać nanosondy otwiera nowe niezbadane pola badawcze oraz stwarza wielkie możliwości biznesowe. Dziedzina ta to ważny i rozwojowy segment europejskiej nauki i przemysłu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Techniki mikroskopii sond skanujących (SPM) umożliwiają naukowcom badanie właściwości materiałów w nanoskali oraz stanowią podstawę nanonauki i technologii. SPM to dziedzina mikroskopii polegająca na obrazowaniu powierzchni poprzez zastosowanie mechanicznej sondy, która skanuje próbkę. Technika ta została pierwotnie opracowana z zastosowaniem skaningowego mikroskopu tunelowego. Projekt "Zaawansowane sondy skanujące na rzecz innowacyjnej nanonauki i technologii"(Asprint) został podjęty w celu przyspieszenia rozwoju i zastosowania metodologii SPM. Ten finansowany ze środków UE projekt oparł się na istniejącej w Europie wiedzy poprzez łączenie laboratoriów badawczych i przedsiębiorstw komercyjnych oraz posłużył jako centrum wiedzy. Dzięki wysiłkom podjętym w ramach projektu Asprint stworzono nową generację sond zdolnych do wizualizacji, manipulacji i spektroskopii. Naukowcy z powstałego konsorcjum wyprodukowali nowe sondy, charakteryzujące się większą liczbą zastosowań oraz wyższą rozdzielczością.Na przestrzeni kilku ostatnich lat technologia sond skanujących oraz nanonauka zyskały na znaczeniu dla europejskiej gospodarki. Co więcej znacznie wzrosła świadomość istnienia technologii SPM oraz dostęp do niej w branży. Technologia opracowana przez konsorcjum Asprint pomoże zatem Europie zachować pozycję światowego lidera w dziedzinie nanonauki i technologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania