Skip to main content

The Structure of Relative Clauses

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumienie zdań podrzędnych

Dogłębne badania nad zdaniami podrzędnymi w językach europejskich mogą przynieść korzyści w wielu zastosowaniach. Korzyści te obejmują ulepszenie badań nad językami, prowadzonych na uniwersytetach, a także postępy w zakresie rozpoznawania głosu oraz logopedii.

Zmiana klimatu i środowisko

Rola zdań podrzędnych w odniesieniu do języka jest podobna do roli przymiotników w odniesieniu do rzeczowników. Zdania te są bogate i złożone, zapewniając danemu językowi nieograniczoną ekspresyjność. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Struktura zdań podrzędnych" ('The structure of relative clauses' - RC) badane są powyższe struktury opisowe, z uwzględnieniem wszelkich osobliwości dotyczących języków germańskich, romańskich i słowiańskich. Uczestnicy projektu porównują składniowe i semantyczne właściwości zdań podrzędnych, w tym ich umiejscowienie, koordynację i pochodzenie. Badane są ponadto wzajemne wpływy powyższych trzech grup językowych w odniesieniu do zdań podrzędnych, poprzez analizę unikalnych cech oraz hybrydowych konstrukcji językowych. Cel ten realizowany jest za pośrednictwem ankiet językowych oraz specjalistycznych testów językowych. By zrealizować założone cele uczestnicy projektu dokonali szczegółowego przeglądu literatury na powyższy temat, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęto opracowywanie ankiet językowych oraz wywiadów, które zostaną wykorzystane przy wsparciu ze strony rodzimych użytkowników danego języka, w celu dostarczenia informacji na temat preferencji mówców na poziomie szkół wyższych, w różnych regionach. Oczekuje się, że uczestnikom projektu uda się opracować całościową teorię dotyczącą powstawania zdań podrzędnych. Powyższa teoria będzie mieć oddźwięk nie tylko w środowisku akademickim, ale także na styku przemysłu i nauki, ulepszając systemy rozpoznawania głosu, czy też badania nad trudnościami w nauce. Dzięki pracom projektowym być może uda się opracować nowe techniki w dziedzinie logopedii. Uczestnicy projektu określili przyszłe zagadnienia badawcze, w celu wspierania opracowywania jednolitej teorii tworzenia zdań podrzędnych, otwierając tym samym nowe obszary badań językowych oraz nowe zastosowania. Zdania podrzędne, jak się okazuje, mogą zaoferować więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania