Skip to main content

Nanoscale Phenomena and Structures in Bulk and Surface Phases

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bułgarski instytut zwiększa potencjał badawczy

Warunkiem dalszych postępów w dziedzinie badań nad nanozjawiskami i nanostrukturami jest zacieśnienie współpracy naukowej na poziomie UE i dostęp do ulepszonych ośrodków badawczych. Oba te aspekty udało się wcielić w życie w instytucie badawczym w Bułgarii w ramach finansowanego ze środków UE projektu.

Technologie przemysłowe

Celem projektu "Nanozjawiska i nanostruktury w fazach objętościowych i powierzchniowych" (Nanophen) była poprawa i wzmocnienie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Fizycznej Bułgarskiej Akademii Nauk (IPC-BAS) na polu nanozjawisk w fazach objętościowych i powierzchniowych. Projekt miał również na celu zwiększenie wpływu nanotechnologii na rozwój naukowy i gospodarczy Bułgarii. Do głównych celów zaliczono zacieśnienie współpracy z pokrewnymi instytucjami pozostałych krajów członkowskich, utworzenie stabilnych sieci współpracy oraz pogłębienie zaangażowania na polu europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) oraz inicjatyw programu ramowego. Działania, mające szczególne znaczenie dla regionu, miały na celu stworzenie silnego zespołu wysoko wykwalifikowanych młodych badaczy i poprawę poziomu technicznego sprzętu naukowego w instytucie IPC-BAS. Cele projektu Nanophen osiągnięto w oparciu o wymianę naukowców pomiędzy różnymi placówkami naukowymi oraz zachęcanie ich do dzielenia się wiedzą specjalistyczną podczas wizyt badawczych organizowanych w kraju i zagranicą, a także organizację międzynarodowych imprez naukowych. Te ostatnie obejmowały konferencje, trzy warsztaty badawcze i dwa spotkania ekspertów. Wyniki projektu doprowadziły do podwyższenia jakości i rozszerzenia zasięgu działań badawczych Instytutu. Udało się również wypracować nową koncepcję polegającą na połączeniu praktycznych szkoleń z zakresu wielu dziedzin naukowych z fundamentalną wiedzą z dziedziny nanozjawisk. Działania wspierające, które wdrażano podczas trwania projektu, skupiały się na stwarzaniu nowych szans zatrudnienia, a także na poprawie warunków pracy i walce z tak zwanym drenażem mózgów stosowanym względem młodych bułgarskich badaczy przez inne kraje. Za najważniejsze osiągnięcie projektu uważa się podniesienie ośrodka IPC-BAS do statusu wysokiej klasy europejskiej jednostki badawczej i zaawansowanego centrum szkoleniowego w zakresie nanonauki i materiałów nanostrukturalnych. Nowe i ulepszone zaplecze naukowe instytutu zachęciło naukowców do podjęcia kolejnych inicjatyw otwierających nowy rozdział w historii jego działań naukowych, a także do współpracy z pokrewnymi ośrodkami oraz uczestnictwa w innych programach finansowanych ze środków UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania